Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 1/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 126 - čís. 358
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
  Ve vyhlášce, v níž se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, se pozměňují údaje , které se týkají názvu katastrálního území a průměrné základní ceny v Kč/m².
  Účinnost od 1. ledna 2012.
 • Částka 126 – čís. 359
  Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012.
  Poskytuje přehled jednotlivých statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem v roce 2011. Jednotlivá statistická zjišťování se též týkají stavebních úřadů, jež jednají ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost od 1. ledna 2012.
 • Částka 135 – čís. 387
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška, která stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb, přichází s novými cenami pozemků, jež budou platit v roce 2012. Přináší nová ustanovení v § 28, který se zabývá stavebními pozemky neuvedenými v cenové mapě stavebních pozemků, a za něj vkládá nový § 28a, v němž se praví, že pokud je na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán, územní rozhodnutí nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva, ocení se podle skutečného účelu užití.
  Účinnost od 1. ledna 2012.
 • Částka 152 – čís. 440
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozšiřuje výčet obcí, jejichž území vymezuje správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. (V případě shora citované vyhlášky se jedná o obec Dolní Lutyni, jež nachází se ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Bohumín.)
  Účinnost od 1. ledna 2012.


SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 2 – čís. 10
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Chlumská stráň, která se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a rovněž vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich biotopů.
  Účinnost od 1. února 2012.
 • Částka 3 – čís. 13
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště, přírodní léčivé bahnité látky, se nachází ve sirnoželezitých slatinných lázních Toušeň, okres Praha – východ, kraj Středočeský. Léčivý zdroj je umístěn na pozemku v katastrálním území Čelákovice.
  Účinnost od 1. února 2012.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021