Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 2/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 6 - čís. 20
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
  Přináší nově upravená ustanovení, která se týkají mj. obytných a pobytových místností a místností, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, a též staveb pro skladování minerálních hnojiv. Uvádí nové ustanovení § 53a, jenž se věnuje stavbám pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin.
  Účinnost od 1. února 2012.
 • Částka 14 – čís. 38
  Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Do ustanovení § 23 se vkládá nový odstavec 11, který se zabývá postavením občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, a jejich možností podat žalobu z důvodu porušení ustanovení výše zmíněného zákona.
  Účinnost od 31. ledna 2012.
 • Částka 28 – čís. 72
  Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje výše citovaný zákon v tom smyslu, že mezi statutární města České republiky nyní náleží též Jablonec nad Nisou a Prostějov.
  Účinnost od 12. března 2012.
 • Částka 38 – čís. 97
  Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),ve znění pozdějších předpisů předkládá seznam přírodních léčivých zdrojů minerálních vod a plynu a rovněž i peloidu ložiska, jimž bylo vydáno rozhodnutí o osvědčení.
  Sdělení vyhlášeno dne14. března 2012.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 6. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022