Česky English Deutsch Francais

Seznam metodik na úseku regionálního rozvoje, kterým bylo vydáno osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky (2011-2012)

Metodiky zpracované v rámci výzkumného programu WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit2011

 1. Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří
 2. Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří
 3. Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí
 4. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
 5. Metodika přístupného prostředí bytového fondu – celoživotní bydlení

2012

 1. Bezbariérové užívání staveb
 2. Metodika pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli pomocí „Integrovaného indikátoru obyvatelstvo“
 3. Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů
 4. Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst
 5. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability
 6. RoIA - Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí
 7. Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů
 8. Metodika vymezení vztahově uzavřených funkčních regionů
 9. RoIA – metodika nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské úrovni s cílem snížení implementačních deficitů
 10. RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni
 11. Metodika zpracování programu rozvoje obce
 12. Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování
 13. Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovniMetodika 01 Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí)
Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří
Výzkumný projekt č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
Osvědčení č. 01-ÚÚR-158-2011/01-WD-44-07-1 (vydáno 5. 5. 2011).Metodika 02 Miroslava Blažková (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí)
Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří
Výzkumný projekt č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
Osvědčení č. 02-ÚÚR-159-2011/02-WD-44-07-1 (vydáno 5. 5. 2011).Metodika 03 Miroslav Žižka, Petra Rydvalová (Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)
Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí
Výzkumný projekt č. WD-30-07-1 „Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů“.
Osvědčení č. 03-ÚÚR-159-2011/01-WD-30-07-1 (vydáno 26. 8. 2011).Metodika 04 František Kuda, Jan Česelský, Vladimír Koudela (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Výzkumný projekt č. WD-05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“.
Osvědčení č. 04-ÚÚR-318-2011/01-WD-05-07-3 (vydáno 3. 11. 2011).Metodika 05 Renata Zdařilová (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
Metodika přístupného prostředí bytového fondu – celoživotní bydlení
Výzkumný projekt č. WD-05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“.
Osvědčení č. 05-ÚÚR-280-2011/02-WD-05-07-3 (vydáno 21. 12. 2011).Metodika 06 Renata Zdařilová (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
Bezbariérové užívání staveb
Výzkumný projekt č. WD-05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“.
Osvědčení č. 06-ÚÚR-19-2012/03-WD-05-07-3 (vydáno 17. 1. 2012).Metodika 07 Barbara Vojvodíková, Marek Mihola, Martin Vojvodík, Božena Schejbalová, Jana Pletnická, Aleš Lokaj (ATACO, spol. s r. o., Ostrava)
Metodika pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli pomocí „Integrovaného indikátoru obyvatelstvo"
Výzkumný projekt č. WD-41-07-1 „Návrh hodnotícího modelu pro posouzení disparit a metodický postup pro jeho využívání“.
Osvědčení č. 07-ÚÚR-79-2012/01-WD-41-07-1 (vydáno 15. 3. 2012).Metodika 08 Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach (Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum městského a regionálního managementu)
Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů
Výzkumný projekt č. WD-35-07-1 „Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko“.
Osvědčení č. 08-ÚÚR-123-2012/01-WD-35-07-1 (vydáno 3. 5. 2012).Metodika 09 Jiří Ježek (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje)
Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst
Výzkumný projekt č. WD-19-07-1 „Konkurenceschopnost malých měst v České republice“.
Osvědčení č. 09-ÚÚR-152-2012/01-WD-19-07-1 (vydáno 27. 6. 2012).Metodika 10 Jaroslav Koutský, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Petr Hlaváček, Petra Olšová, Václav Novák, Václav Toušek (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická)
Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability
Výzkumný projekt č. WD-61-07-1 "Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka".
Osvědčení č. 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1 (vydáno 30. 7. 2012).Metodika 11 Jan Binek, Iva Galvasová, Kateřina Chabičovská, Jan Holeček, Hana Svobodová (GaREP, spol. s r. o., Brno)
RoIA - Inovativní přístup k plánování rozvoje obcí
Výzkumný projekt č. WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit - metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".
Osvědčení č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 (vydáno 30. 7. 2012).Metodika 12 Ivo Škrabal, Josef Novák, Ondřej Marek, Leona Kupčíková, Barbora Šafářová (Centrum pro komunitní práci, Šumperk)
Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů
Výzkumný projekt č. WD-29-07-1 "Benchmarking venkova - Zkvalitnění managementu mikroregionů jako nástroje řešení regionálních disparit".
Osvědčení č. 12-ÚÚR-176-2012/01-WD-29-07-1 (vydáno 30. 7. 2012).Metodika 13 Ondřej Mulíček, Jiří Kozel (Masarykova univerzita, Brno, Geografický ústav, Centrum pro regionální rozvoj)
Metodika vymezení vztahově uzavřených funkčních regionů
Výzkumný projekt č. WD-40-07-1 "Podpora polycentrického regionálního rozvoje".
Osvědčení č. 13-ÚÚR-177-2012/01-WD-40-07-1 (vydáno 2. 8. 2012).Metodika 14 Jan Holeček, Jan Binek, Iva Galvasová, Kateřina Chabičovská, Hana Svobodová (GaREP, spol. s r. o., Brno)
RoIA – metodika nastavení implementačních procesů koncepčních dokumentů na krajské úrovni s cílem snížení implementačních deficitů
Výzkumný projekt č. WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit - metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".
Osvědčení č. 14-ÚÚR-200-2012/02-WD-39-07-1 (vydáno 21. 8. 2012).Metodika 15 Kateřina Chabičovská, Iva Galvasová, Jan Binek, Jan Holeček, Hana Svobodová (GaREP, spol. s r. o., Brno)
RoIA – Přístupy k vymezování regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni
Výzkumný projekt č. WD-39-07-1 "Rozvojový interaktivní audit - metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech".
Osvědčení č. 15-ÚÚR-200-2012/03-WD-39-07-1 (vydáno 21. 8. 2012).Metodika 16 Petr Ponikelský, Hana Novotná, Věra Farská (Národní akademie regionálního managementu, o. s., Český Dub)
Metodika zpracování programu rozvoje obce
Výzkumný projekt č. WD-50-07-1 "Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky".
Osvědčení č. 16-ÚÚR-226-2012/01-WD-50-07-1 (vydáno 24. 10. 2012).Metodika 17 Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček (Civitas per Populi, o. s., Hradec Králové)
Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování
Výzkumný projekt č. WD-69-07-4 "Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů".
Osvědčení č. 17-ÚÚR-236-2012/01-WD-69-07-4 (vydáno 29. 10. 2012).Metodika 18 Vladimíra Šilhánková a kol. (Civitas per Populi, o. s., Hradec Králové)
Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni
Výzkumný projekt č. WD-69-07-4 "Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů".
Osvědčení č. 18-ÚÚR-253-2012/02-WD-69-07-4 (vydáno 22. 11. 2012).


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 4. 6. 2013 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2021