Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 4/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 56 - čís. 154
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Červené blato, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Těšínov, Byňov a Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.
  Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory, též společenstva otevřených vrchovišť a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 56 – čís. 155
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, která se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Dukovany a Mohelno.
  Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů a hadcových teplomilných doubrav, společenstva úzkolistých suchých trávníků a subpanonských skalních trávníků, štěrbinová vegetace skal a drolin a skalní vegetace s kostřavou sivou, populace vzácného a ohroženého druhu rostliny podmrvky hadcové (Notholaena marantae), včetně jejího biotopu a rovněž populace vzácných a ohrožených druhů živočichů sysla obecného (Spermophilus citellus) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jejich biotopů.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 56 – čís. 156
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Medník, která se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko pod Medníkem.
  Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou přirozené lesní porosty tvořené společenstvy dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a společenstvy lesních lemů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin a populace kriticky ohroženého druhu rostliny kandíku psího zubu (Erythorium dens-canis), včetně jeho biotopu.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 56 – čís. 157
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, která rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Přebuz, Rolava a Chaloupky u Přebuze.
  Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, podmáčených smrčin a horských třtinových smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť a taktéž jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu a zbytky staveb bývalé úpravny cínové rudy.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 56 – čís. 158
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Jestřebské slatiny, která se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Jestřebí u České Lípy a Doksy u Máchova jezera.
  Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka s četnými vodními plochami s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitých slatinišť svazu Caricion davallianae, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, rákosin eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace vodních toků, vlhkých pcháčových luk, vlhkých tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk, aluviálních psárkových luk, mezofilních ovsíkových luk a kostřavových trávníků písčin, též přirozené lesní porosty tvořené zejména společenstvy mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných brusnicových borů, boreokontinentálních borů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin, taktéž vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hlízovce Loeselova (Liparis loeselii), popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), prstnatce českého (Dactylorhiza bohemica), tučnice české (Pinguicula bohemica), prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata), kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata), bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora), ostřice dvoudomé (Carex dioica), vrby plazivé (Salix repens s.str.) a vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum), včetně jejich biotopů a rovněž i vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a zmije obecné (Vipera berus), včetně jejich biotopů.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 56 – čís. 159
  Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
  Poskytuje přehled zrušených právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 60 – čís. 167
  Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Přináší změnu stavebního zákona, v němž se objevuje nové znění ustanovení § 184, který se věnuje využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 69 – čís. 201
  Zákon o ochraně ovzduší.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje, přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší a rovněž práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.
  Účinnost od 1. září 2012, přičemž ustanovení § 11 odst. 5 a § 15 odst. 1 až 5 a odst. 7 až 14 nabývají účinnosti 1. ledna 2013; ustanovení § 15 odst. 6 nabývá účinnosti 1. ledna 2017, ustanovení části I přílohy č. 10 nabývají účinnosti 1. ledna 2014 a ustanovení bodu 1. 5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti 7. ledna 2013.
 • Částka 73 – čís. 208
  Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
  V příloze se vyhlašuje seznam významných lokalit, které se nacházejí na území České republiky a které jsou zařazené do evropského seznamu.
  Účinnost od 4. července 2012.
 • Částka 75 – čís. 213
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
  Přináší nové změny přílohy č. 1ke shora citované vyhlášce, jež se zabývá evidenčními jednotkami archiválií, jejich rozdělením, principy pro jejich stanovení v analogové a digitální podobě. Bod 3. 9. 1. zmíněné přílohy vymezuje dílčí evidenční jednotku Mapy, mezi něž náleží mapy, mapová díla a plány, která zobrazují urbanizovaná území. Uvádí též upravenou přílohu č. 4, kterou tvoří nový Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy.
  Účinnost od 1. července 2012.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 3. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022