Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 5/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 69 – čís. 201
  Zákon o ochraně ovzduší.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, též práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší a rovněž práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.
  Účinnost od 1. září 2012, přičemž ustanovení § 11 odst. 5 a § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, ustanovení § 15 odst. 6 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, část I přílohy č. 10 k tomuto zákonu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, část II přílohy č. 10 k tomuto zákonu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 a nakonec bod 1.5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2013.
 • Částka 77 - čís. 216
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.
  Přináší změny v příloze citované vyhlášce, a to tak, že obohacuje seznam Národních přírodních památek o Jestřebské slatiny a rovněž soupis Národních přírodních rezervací o Rolavská vrchoviště.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 81 – čís. 231
  Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
  Stanoví bližší požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce. Používá se v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném „vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ v podrobnosti pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel.
  Účinnost od 1. září 2012.
 • Částka 82 – čís. 235
  Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou.
  Parlament se usnesl na ústavním zákoně, v němž vyjadřuje souhlas se změnami státních hranic České republiky s Rakouskou republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsané v Praze dne 3. listopadu 2011.
  Účinnost od 4. července 2012.
 • Částka 86 – čís. 255
  Zákon o kontrole (kontrolní řád).
  Upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob. Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.
  Účinnost od 1. ledna 2014.
 • Částka 89 – čís. 263
  Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje výše uvedené nařízení z důvodů zrušení nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a č. 108/2008 Sb. a jeho nahrazením nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
  Účinnost od 1. srpna 2012, přičemž ustanovení § 9 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti 1. ledna 2014. Ustanovení § 9 odst. 1 pozbývá platnosti 1. ledna 2016.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 3. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021