Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 6/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 88 – čís. 259
  Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby.
  Stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.
  Účinnost od 1. srpna 2012.
 • Částka 117 – čís. 318
  Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší změnu výše uvedeného zákona, a to tím, že zapracovává ustanovení Směrnic Evropského parlamentu a Rady, které se zabývají energetikou, a pozměňuje ustanovení, která se týkají energetické náročnosti budov, státní energetické koncepce v územní energetické koncepce, povinnostmi stavebníků a vlastníků výroben energií a též jejich přestupky. Přichází rovněž s nově upravenými a doplněnými definicemi základních pojmů, jak jsou obsaženy v ustanoveních § 2 novelizovaného zákona.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 118 – čís. 321
  Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary.
  Nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary, kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
  Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví omezení související s jeho výstavbou a rozvojem, činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují, zařízení, která se v něm nesmí zřizovat, pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.
  Území lázeňského místa tvoří katastrální území Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, Tašovice a Tuhnice.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 120 – čís. 329
  Úplné znění zákona č. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Úplné znění zákona, jenž upravuje výběr a evidenci archiválií, ochranu archiválií, práva a povinnosti vlastníků archiválií, práva a povinnosti držitelů a správců archiválií, využívání archiválií, zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a povinnosti zřizovatelů archivů, spisovou službu a též působnost Ministerstva vnitra a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a vypočítává rovněž příslušné správní delikty.
  Účinnost od 1. ledna 2005 (Úplné znění vyhlášeno dne 8. října 2012).
 • Částka 130 – čís. 350
  Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
  Pozměňuje výše citovaný zákon, mj. tím, že rozšiřuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, zpřesňuje také postup při vedení zjednodušeného územního řízení, výrazně zkracuje některé lhůty v územním plánování a upravuje podmínky, za jakých se veřejnost může účastnit správních řízení, zvyšuje též některé poplatky a posíluje pozici vlastníků pozemků dotčených územním plánem. Rozšiřuje definici pojmu stavba, upřesňuje výpočet zastavěné plochy, nově též upravuje kvalifikační předpoklady úředníků pro výkon činnosti na obecním stavebním úřadě na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Vytváří rovněž možnost spojení územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru; obšírněji upravuje veřejnoprávní smlouvu, novou podobu má i oznámení o zahájení územního řízení. Samostatně a nezávisle na správním řádu upravuje též lhůty k rozhodnutí.
  Účinnost od 1. ledna 2013.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 3. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021