Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 1/2013

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 135 – čís. 363
  Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS).
  Předmětem úpravy Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS je změna názvu úrovně NUTS 2 ze slova „oblast“ na pojem „region soudržnosti“, v souladu s ustanovením § 20a odst. 5 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 148 – čís. 405
  Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
  Přináší změnu v ustanoveních výše citovaného zákona, a to především v záležitostech, jež se týkají přípustnosti vyvlastnění (prodlužuje se lhůta ze 30 dnů na 90 dnů potřebná pro uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem), pozměňuje též ustanovení týkající se práv třetích osob a náhrad při vyvlastnění a rovněž ustanovení, která se zabývají rozhodnutím o vyvlastnění a zrušením vyvlastnění a taktéž projednáním vyvlastnění v občanském soudním řízení.
  Účinnost od 1. února 2013.
 • Částka 157 – čís. 431
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
  Dochází ke změně v ustanovení § 21 shora označené vyhlášky, jež se věnuje pozemkům staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 167 – čís. 451
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozšiřuje seznam správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obohacuje též soupis území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 171 – čís. 458
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
  Mění ustanovení výše jmenované vyhlášky, a to především v těch, která se týkají Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, obsahu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, upravuje též podobu grafické a textové části územního plánu a regulačního plánu a rovněž přináší drobné změny v přílohách shora uvedené vyhlášky. Přichází také s novým zněním příloh, které se zaobírají obsahem vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území a obsahem zadání územního plánu.
  Účinnost od 1. ledna 2013.
 • Částka 173 – čís. 462
  Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje ustanovení § 15 shora uvedeného zákona, které se zabývá příjmy Pozemkového fondu, a to v tom smyslu, že rozšiřuje možnosti použití příjmů Pozemkového fondu též na zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova, na podporu vodního hospodářství na financování nového programu „Výstavba ČOV a vodohospodářské infrastruktury“ a rovněž i na podporu pro pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňovou prevenci.
  Účinnost od 21. 12. 2012.
 • Částka 175 – čís. 468
  Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.
  Upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění posledních předpisů. Vymezuje obsah žádosti o úvěr, výši úrokové sazby a podmínky čerpání úvěru a jeho dobu splácení.
  Účinnost od 11. ledna 2013.
 • Částka 188 – čís. 503
  Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
  Zřizuje se tímto Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností se sídlem v Praze. Je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků. Vykonává působnost podle tohoto zákona a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, též podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a rovněž podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Posláním Státního pozemkového úřadu je vytvoření rezervy státních pozemků vymezených nařízením vlády k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou.
  Účinnost od 1. ledna 2013.


SBÍRKA ZÁKONŮ 2013

 • Částka 3 – čís. 5
  Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice.
  Stanoví se tímto ochranné pásmo I. stupně, které slouží k ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody R IV (HV 301) nacházejícího se na pozemkové parcele č. 1979/1 katastrálního území Hranice, obec Hranice.
  Účinnost od 23. ledna 2013.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 3. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022