Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 2/2013

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2013

 • Částka 28 – čís. 62
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  Nově stanovuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby a taktéž dokumentace skutečného provedení stavby.
  Přináší též nové znění § 2, který se věnuje projektové dokumentaci pro ohlášení stavby a pro vydání stavebního povolení. Nacházejí se zde rovněž nová znění 8 příloh citované vyhlášky.
  Účinnost od 29. března 2013.
 • Částka 29 – čís. 63
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
  Nově vymezuje obsah žádosti o územně plánovací informaci, upravuje nově též žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Pozměňuje též ustanovení, která se týkají žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a také žádosti o územní souhlas. Kromě toho přichází s novými ustanoveními paragrafů, které se zabývají společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, žádostí o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení a taktéž územním souhlasem. Rozšiřuje se o nové části sedmou až dvanáctou, které se týkají ohlašování staveb, povolení výstavby, užívání stavby, odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, kontrolou staveb a stavebně technickou prevencí. Vyhlášku uzavírají nová znění devíti příloh.
  Účinnost od 29. března 2013.
 • Částka 32 – čís. 69
  Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  V souladu se zněním směrnic Evropského parlamentu a Rady jsou zde vložena nová ustanovení paragrafů, která se zabývají předběžnou informací o předepsaných náležitostech žádosti o vydání integrovaného povolení, základní zprávou, informačním systémem integrované prevence, zápisem do Seznamu odborně způsobilých osob. Přináší také změněná ustanovení paragrafů, které se zaobírají záležitostmi spojenými s ukončením provozu zařízení, plněním podmínek integrovaného povolení, opatřeními k nápravě a zastavením provozu zařízení a též zánikem a sloučením integrovaného povolení. Navíc obsahuje obměněnou přílohu č. 1 k zákonu o integrované prevenci.
  Účinnost od 19. března 2013.
 • Částka 35 – čís. 76
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje výše citované nařízení, a to především ustanovení § 7, jehož předmětem je změna vybrané porostní skupiny do titulu zachování hospodářského souboru.
  Státní zemědělský intervenční fond poskytne žadateli dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy, s přihlédnutím k původní nesnížené ploše uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, a to tehdy, jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení celkové plochy zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě mj. též provedení pozemkové úpravy, zřízení stavby ve veřejném zájmu, rovněž v případě obnovy katastrálního operátu, pokud nebyla provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, a také na základě aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.
  Účinnost od 1. dubna 2013.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 8. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021