Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 4/2013

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2013

 • Částka 36 – čís. 78
  Vyhláška o energetické náročnosti budov.
  Zapracovává příslušný předpis Evropské unie (totiž Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov) a stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově. Obsahuje též čtyři přílohy, v nichž se zabývá podrobným hodnocením energetické náročnosti budov.
  Účinnost od 1. dubna 2013.
 • Částka 41 – čís. 90
  Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013.
  Český úřad zeměměřický a katastrální podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb., zveřejňuje tímto Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu.
  Účinnost od 1. dubna 2013.
 • Částka 76 – čís. 181
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
  Platnost Plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlášeného v souladu s právem Evropských společenství (tedy především se Směrnicí Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech č. 75/442/EHS) se prodlužuje touto změnou do dne 31. prosince 2014.
  Účinnost od 1. července 2013.
 • Částka 78 – čís. 189
  Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
  Ministerstvo životního prostředí tímto stanoví podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Pro účely této vyhlášky se rozumí zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina, společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí, zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu1) v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.
  Účinnost od 15. července 2013.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 8. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022