Česky English Deutsch Francais

STANOVISKA A METODIKY
v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Sekce "Stanoviska a metodiky" má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Sekce není v souladu s novelou a je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018


Poslední aktualizace ke dni 18. 4. 2018.

Stanoviska a metodiky jsou nově rozděleny do následujících problémových okruhů dle odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj:


1. Politika územního rozvoje ČR

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady
(43-informace-MMR-o-APUR-stavebni-urady-2016-08-30.pdf, 328 kB, zveřejněno 14. 9. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(36-APUR-pomucka-k-uplatnovani-priorit-02-03-2016.pdf, 1 280 kB, zveřejněno 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 140 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny

Územní plány

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu
(49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-12.pdf, 226 kB, zveřejněno 17. 7. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení – Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více změn
(31-UP-pravni-stav-po-zmenach-30102015.pdf, 141 kB, zveřejněno 30. 10. 2015)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
(28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf, 267 kB, zveřejněno 24. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.pdf, 715 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.doc, 734 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014)

Adobe Acrobat PDF Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
(17-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-18112013.pdf, 1 587 kB, zveřejněno 24. 11. 2014)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)

Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
(38-zadani-rp-z-podnetu-09-05-2016.pdf, 836 kB, zveřejněno 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

Stanoviska a metodiky z této části byly přesunuty do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.
Nové stanoviska a metodiky budou postupně doplňovány.

Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – metodický návod pro pořízení a zpracování
(32-uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf, 3 503 kB, zveřejněno 3. 11. 2015)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

Adobe Acrobat PDF Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(09-nevydani-zavazneho-stanoviska-§96b-mmr-18848-2018.pdf, 262 kB, zveřejněno 18. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(01-zavazna-stanoviska-2018-01-12.pdf, 6 137 kB, zveřejněno 12. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území

Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území

Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky

Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
(53-TB050MMR01-Standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-2017-10-30.pdf, 3 442 kB, zveřejněno 30. 10. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodika odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(zveřejněno 12. 9. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ
(51-metodika-§§-24-189-195-SZ-1-2017-08-14.pdf, 193 kB, zveřejněno 14. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR – sekce územního plánování a stavebního řádu k uplatňování § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství" vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(27-§22-pozemky-verejnych-prostranstvi-07082015.pdf, 299 kB, zveřejněno 7. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(10-zpf-up.pdf, 1 448 kB, zveřejněno 26. 8. 2013)


Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Důležité informace na webových stránkách MMR ČR:


Zkratky:

OÚP MMR – Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 4. 2018 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2018