Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

20. 10. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021), které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


13. 10. 2021

23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


13. 10. 2021

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:
Referent společné státní správy a samosprávy – Příprava územního rozvojového plánu ČR – Specializace: dopravní infrastruktura
Termín podání přihlášek: do 31. 10. 2021

Více informací


7. 10. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Metodické sdělení ke způsobu uplatnění § 55 odst. 3 stavebního zákona

Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách – Metodické sdělení k aplikaci § 326 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které se týká pozbytí platnosti stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb.

Více informací


1. 10. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Atlas pro Územní agendu 2030
Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí

Více informací


10. 9. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2021 a 2/2021.

Více informací


7. 9. 2021

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2021
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH).

Více informací


6. 9. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. září 2021) pro stavební úřady,
Metodický pokyn Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií,
Metodické doporučení Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

Více informací


3. 9. 2021

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 2. 8. 2021 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


1. 9. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 1. 9. 2021.

Více informací


18. 8. 2021

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2020.

Více informací


6. 8. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Metodické sdělení k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu,
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu,
Metodické sdělení k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu,
Vyvěšování a oznamování územního plánu,
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu,
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu.

Více informací


5. 8. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Občanské vybavení – Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 15.–16. 4. 2021, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


3. 8. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
V rámci implementace byla připravena brožura Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů / Politika architektury a stavební kultury České republiky, opatření 1.1.6.

Více informací


26. 7. 2021

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2021.

Více informací


19. 7. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021