Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

UPOZORNĚNÍ
Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky, které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.


Poznámka:
Neaktuální materiály jsou uveřejněny na základě usnesení vlády č. 367/2014 ze dne 21. 5. 2014 k „Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012–2013“, Ministerstvo vnitra, duben 2014; kapitola 4. 2 Vyhodnocení kontrolních zjištění dle jednotlivých ÚSÚ, včetně dílčích doporučení, mj. i pro MMR. Materiály jsou opatřeny vodoznakem "NEAKTUÁLNÍ".


NEAKTUÁLNÍ STANOVISKA A METODIKY
v oblasti územního plánování

Neaktuální Stanoviska a metodiky, které byly zveřejněny na webových stránkách Ústavu územního rozvoje


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
(24-vps-mmr-141-2019-81-2019-03-08.pdf, 414 kB, zveřejněno 8. 3. 201, přesunuto do archívu 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení – Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více změn
(31-UP-pravni-stav-po-zmenach-30102015.pdf, 141 kB, zveřejněno 30. 10. 2015, přesunuto do archívu 12. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
(28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf, 267 kB, zveřejněno 24. 8. 2015, přesunuto do archívu 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování. Metodický pokyn.
(22-gdpr-a-uzemni-planovani-mmr-47379-2018.pdf, 1 062 kB, zveřejněno 28. 11. 2018, přesunuto do archívu 15. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi
(23-upd-elektronicka-verze-§164-§165-mmr-4657-2019-81.pdf, 329 kB, zveřejněno 1. 2. 2019, přesunuto do archívu 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – metodický návod pro pořízení a zpracování
(32-uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf, 3 503 kB, zveřejněno 3. 11. 2015, přesunuto do archívu 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(10-zpf-up.pdf, 1 448 kB, zveřejněno 26. 8. 2013, přesunuto do archívu 5. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Prezentace – Školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018).
(15-zavazna-stanoviska-skoleni-06-2018.pdf, 1 685 kB, zveřejněno 9. 7. 2018, přesunuto do archívu 20. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 2. vydání.
(14-zavazne-stanovisko-§96b-27906-03-07-2018.pdf, 1 047 kB, zveřejněno 9. 7. 2018, přesunuto do archívu 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.pdf, 715 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.doc, 734 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ
(51-metodika-§§-24-189-195-SZ-1-2017-08-14.pdf, 193 kB, zveřejněno 14. 8. 2017, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
(09-nevydani-zavazneho-stanoviska-§96b-mmr-18848-2018.pdf, 262 kB, zveřejněno 18. 4. 2018, přesunuto do archívu 9. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb.
(01-zavazna-stanoviska-2018-01-12.pdf, 6 137 kB, zveřejněno 12. 1. 2018, přesunuto do archívu 9. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
(17-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-18112013.pdf, 1 587 kB, zveřejněno 24. 11. 2014, přesunuto do archívu 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
(30-zadani-uzemni-studie-osnova-zadani-25112015.pdf, 352 kB, zveřejněno 27. 10. 2015, aktualizováno 25. 11. 2015, přesunuto do archívu 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
(25-zmena-up-mapa-07042015.pdf, 264 kB, zveřejněno 21. 5. 2015, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
(40a-soubezne-porizovani-zmen-up-11-07-2016-revize.pdf, 223 kB, zveřejněno 28. 6. 2016, revize 11. 7. 2016, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
(40-soubezne-porizovani-zmen-up-28-06-2016.pdf, 223 kB, zveřejněno 28. 6. 2016, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k uplatňování PÚR ČR 2008 v činnosti stavebních úřadů
(12-metod-PUR-staveb-urady-UPR.pdf, 441 kB, zveřejněno 26. 8. 2014, přesunuto do archívu 8. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodická doporučení k vybraným problémům pořizování územního plánu
(22-vybrane-problemy-porizovani-up-16022015.pdf, 729 kB, zveřejněno 18. 2. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Změna územního plánu – obsah
(21-zmena-up-13012015.pdf, 1 680 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
(19-ukladani-zverejnovani-up-rp-13012015.pdf, 599 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územního plánu – Postup - jak navázat při pořizování územního plánu po 1. 1. 2013
(03-UP-Prechodna-ustanoveni-20122012.pdf, 407 kB, zveřejněno 9. 1. 2013, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií
(02-Urbanisticka-studie.pdf, 775 kB, zveřejněno 19. 8. 2013, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci
(05-Stanoviska-DO-k-upd.pdf, 419 kB, zveřejněno 24. 4. 2014, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů
(37-metodika-uap-09-05-2016.pdf, 830 kB, zveřejněno 9. 5. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.
– druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace
(39-uap-metodicky-navod-1A-obce-01062016.pdf.pdf, 2 349 kB, zveřejněno 6. 6. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů
Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb.
– druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace
(46-metodicky-navod-1B-2016-10-19.pdf, 1 049 kB, zveřejněno 2. 11. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR ke zpracování sídelní struktury v 2. úplné aktualizaci ÚAP krajů
(42-metodicke-sdeleni-MMR-k-sidelni-strukture-uap-kraju-2013.pdf, 516 kB, zveřejněno 25. 3. 2013, přesunuto do archívu 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů
Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

(34-uap-metodicky-navod-1B-kraje-08012016.pdf, 1 569 kB, zveřejněno 15. 1. 2016, přesunuto do archívu 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

(33-uap-metodicky-navod-1A-obce-14012016.pdf, 2 547 kB, zveřejněno 15. 1. 2016, přesunuto do archívu 6. 6. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací
(17-Porizovani-UAP-a-jejich-aktualizace.pdf, 860 kB, zveřejněno 30. 4. 2014, přesunuto do archívu 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008
(11-2014-0708-PUR-pomucka-priority-cast-A.pdf, 853 kB, zveřejněno 26. 8. 2014, přesunuto do archívu 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí
(13-uap-metodicky-pokyn-1A.pdf, 1 896 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí – brožura
(14-uap-metodicky-pokyn-1A-brozura.pdf, 965 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje
(15-uap-metodicky-pokyn-1B.pdf, 751 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje – brožura
(16-uap-metodicky-pokyn-1B-brozura.pdf, 275 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Doporučení ke zpracování a příklady rozboru udržitelného rozvoje území v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností (RURÚ ÚAPo)
(UAP-ORP_priklady_20101013.pdf, 210 kB. Zveřejněno 13.10.2010)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - části RURÚ
(MetodSdeleniOUP-RURU.pdf, 164 kB. Zveřejněno 31.5.2010)

Adobe Acrobat PDF Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
(2009-05/30_IOP.pdf, 568 kB. Zveřejněno 18.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje
(Metodika_UAP_20090428.pdf, 404 kB. Zveřejněno 7.5.2007, poslední aktualizace 28.4.2009)

Adobe Acrobat PDF Dodatek k metodice pořizování ÚAP - poskytování dat pomocí portálu (úprava kapitoly 3.3 Náležitosti údajů o území, způsoby poskytování údajů)
(Dodatek_metodiky_20080417.pdf, 123 kB. Zveřejněno 17.4.2008, poslední aktualizace 17.4.2008)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
(metodicky-navod-1A-20110623.pdf, 435 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 23.6.2011)

Adobe Acrobat PDF Komentář ke sledovaným jevům z oblasti technické infrastruktury
(Komentar_k_TI_20070710.pdf, 173 kB. Zveřejněno 10.7.2007, poslední aktualizace 10.7.2007)

 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 1 a, b (Priloha_1a_b_20061201.pdf, 343 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 2 (Priloha_2_20061201.pdf, 200 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 3 (Priloha_3_20070124.pdf, 92 kB. Zveřejněno 24.1.2007, poslední aktualizace 24.1.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 4 (Priloha_4_20070124.pdf, 95 kB. Zveřejněno 24.1.2007, poslední aktualizace 24.1.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 5 (Priloha_5_20070423.pdf, 96 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 23.4.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 6 (Priloha_6_20061201.pdf, 108 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 7 (Priloha_7_20071217.xls, 52 kB. Zveřejněno 17.12.2007, poslední aktualizace 17.12.2007)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje
(metodicky-navod-1B-20111114.pdf, 303 kB. Zveřejněno 17.12.2007, poslední aktualizace 14.11.2011)

Adobe Acrobat PDF Pasport údaje o území (Pasport.pdf, 4 595 kB. Zveřejněno 5.2.2007, poslední aktualizace 14.8.2008)

Adobe Acrobat PDF Territorial analysis in the Czech Republic – poster k semináři ESPON, ÚÚR červen 2009
(Poster-Engl_FINAL1.pdf, 16 736 kB. Zveřejněno 16.6.2009)

Adobe Acrobat PDF Územně analytické podklady - poster k 17. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu, ÚÚR září 2009
(Poster-CZ_FINAL90_040809.pdf, 29 067 kB. Zveřejněno 26.10.2009)

Adobe Acrobat PDF Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií - metodické sdělení
(Aktualnost_US_20080604.pdf, 254 kB. Zveřejněno 4.6.2008, poslední aktualizace 4.6.2008.)

Adobe Acrobat PDF Územní studie - metodický pokyn
(UzemniStudie_17122010-neaktualni.pdf, 920 kB. Zveřejněno 17.12.2010, přesunuto do archívu 19. 5. 2015.)

Adobe Acrobat PDF Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování územního plánu
(UP_rozpracovane_tabulka.pdf, 184 kB. Zveřejněno 8.2.2007, poslední aktualizace 8.2.2007)

Adobe Acrobat PDF Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování regulačního plánu
(RP_porizovani_tabulka_20070419.pdf, 149 kB. Zveřejněno 19.4.2007, poslední aktualizace 19.4.2007)

Adobe Acrobat PDF Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD - Metodické doporučení OÚP MMR (UPO_UpravaNaUP_20090206.pdf, 298 kB. Zveřejněno 11.2.2009, poslední aktualizace 11.2.2009)

Adobe Acrobat PDF Požadavky DO k návrhu zadání územního plánu
(Pozadavky-do-k-navrhu-zadani-up.pdf, 787 kB. Zveřejněno 12.4.2012.)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním konceptu a návrhu územního plánu
(Postup-porizovatele-pri-verejnem-projednani-up.pdf, 787 kB. Zveřejněno 20.1.2012.)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn k ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
(Metodika-k-ukladani-a-zverejnovani-up-rp.pdf, 676 kB. Zveřejněno 13.1.2012.)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP - metodická pomůcka
(zpf-up-2011.pdf, 366 kB. Zveřejněno 4.11. 2011.)

Adobe Acrobat PDF Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu - metodická pomůcka
(Urceny-zastupitel-2011.pdf, 366 kB. Zveřejněno 1. 6. 2011.)

Adobe Acrobat PDF Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona - modelový příklad
(UP_modelovy_priklad_20070411.pdf, 2 334 kB. Zveřejněno 11.4.2007, poslední aktualizace 11.4.2007)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi)
(VVUPnaURU_MP_PracVerze_20091208.pdf, 408 kB. Zveřejněno 4.1.2010, poslední aktualizace 7.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - ukázka řešení z praxe s komentářem
(VVUPDolVestonice_naURU_Komentar_20091208.pdf, 357 kB. Zveřejněno 4.1.2010, poslední aktualizace 7.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Návrh zadání územního plánu - modelový příklad s komentářem
(ZadaniUP_20090120.pdf, 308 kB. Zveřejněno 21.1.2009, poslední aktualizace 21.1.2009)

Adobe Acrobat PDF Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy - příklad
(OOP_ÚP_nový_20081105.pdf, 122 kB. Zveřejněno 5.11.2008, poslední aktualizace 5.11.2008)

Adobe Acrobat PDF Změna územního plánu zóny pořizovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. - výklad
(Zmena-UPNZ-20111125.pdf, 30 kB. Zveřejněno 25.11.2011, poslední aktualizace 25.11.2011)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch - metodický návod
(ZU_RozborPotrebyPloch_20080901.pdf, 251 kB. Zveřejněno 1.9.2008, poslední aktualizace 1.9.2008)

Adobe Acrobat PDF Pořizování regulačních plánů - metodický pokyn
(RP_porizovani_20081231.pdf, 470 kB. Zveřejněno 7.1.2009, poslední aktualizace 31.12.2008)

Adobe Acrobat PDF Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich
(2Metodika-uzemni-rezervy-15-12-2011.pdf, 401 kB. Zveřejněno 20.12.2011)

Adobe Acrobat PDF Vymezování územních rezerv v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) pro lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - metodické sdělení MMR a MZe (SKMBT_C25008102711460.pdf, 659 kB. Zveřejněno 30.10.2008, poslední aktualizace 25.8.2008)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území - metodický pokyn
(Metodika_ZU_20070427.pdf, 923 kB. Zveřejněno 27.4.2007, poslední aktualizace 5.2.2008)

Příklady vymezování zastavěného území v mapovém podkladu:

Příklady vymezování zastavěného území v mapovém podkladu jsou nedílnou součástí metodického pokynu Vymezení zastavěného území. Do výsledného vymezení zastavěného území v mapovém podkladu se hranice intravilánu (tj. zastavěné části obce vymezené k 1. září 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí) nezakresluje. V uváděných příkladech je tato hranice zakreslena pouze z metodických důvodů.

 • Příklad č. 1:Tento příklad ukazuje rozšíření zastavěného území oproti intravilánu z roku 1966. Je zde vyznačena proluka a zahrada se zahradním domkem jako součást zastavěného území.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 1
  (Priklad-01-ZU_20070307.pdf, 289 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 2: Příklad uvádí návrh vymezení zastavěného území samostatným postupem a obsahuje proto i vymezení nezastavitelných pozemků v zastavěném území, včetně pozemků veřejné zeleně. Do zastavěného území je zahrnut objekt motorestu svojí zastavěnou plochou.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 2
  (Priklad-02-ZU_20070307.pdf, 314 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 3: Do návrhu vymezení zastavěného území je zahrnuta i plocha skládky komunálního odpadu, neboť se jedná o trvalou stavbu s vynětím ze ZPF a stavebním povolením. Zastavěné území u hájovny je vymezeno včetně oplocených lesních pozemků. Protože se jedná o příklad vymezení zastavěného území samostatným postupem, jsou vyznačeny nezastavitelné pozemky veřejné zeleně. Příklad obsahuje i vyznačení částí území u hranice intravilánu, které jsou navrhovány k navrácení do souvislých lánů orné půdy.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 3
  (Priklad-03-ZU_20070307.pdf, 257 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 4: V tomto příkladu vymezení zastavěného území samostatným postupem je vyznačen nezastavitelný pozemek, o jehož využití může být rozhodnuto až po zpracování územního plánu. Jedná se o zemědělský pozemek v intravilánu o výměře větší, než 0,5 ha. Dále je vyznačena veřejná zeleň. Dále jsou v tomto příkladu vyznačeny proluky a rovněž stavba, realizovaná bez stavebního povolení, jejíž legalizace je v současnosti řešena.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 4
  (Priklad-04-ZU_20070518.pdf, 292 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 18.5.2007)

 • Příklad č. 5: Tento příklad ukazuje rozšíření zastavěného území oproti intravilánu z roku 1966. Objekt bývalé drůbežárny je zahrnut do zastavěného území pouze svojí zastavěnou plochou, neboť pozemky již nejsou oploceny. Do návrhu zastavěného území jsou zahrnovány i cesty v případě, že zajišťují obsluhu přilehlých pozemků.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 5
  (Priklad-05-ZU_20070307.pdf, 318 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 6: Tento příklad návrhu vymezení zastavěného území samostatným postupem přináší opět vymezení nezastavitelného pozemku, o jehož využití může být rozhodnuto až v rámci územního plánu. Jsou vyznačeny rovněž proluky, do návrhu vymezení zastavěného území jsou zahrnuty i cesty, které zajišťují obsluhu přilehlých pozemků. Součástí zastavěného území je rovněž hřbitov včetně přilehlého parkoviště, jako zařízení občanského vybavení a dále areál čistírny odpadních vod,vodojemy a oplocené čerpací stanice. Rekreační areál a camping jsou zahrnuty do návrhu zastavěného území včetně souvisejícího oploceného pozemku, jednotlivé rekreační chaty bez oplocených pozemků jsou zahrnuty pouze svojí zastavěnou plochou.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 6
  (Priklad-06-ZU_20070307.pdf, 432 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 7: Tento příklad přináší návrh vymezení zastavěného území v nově vzniklé zahrádkářské osadě na okraji města, jejíž pozemky jsou zcela oplocené.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 7
  (Priklad-07-ZU_20070307.pdf, 229 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

Adobe Acrobat PDF Vydání vymezení zastavěného území obce formou opatření obecné povahy - příklad
(OOP_ZU_20081105.pdf, 118 kB. Zveřejněno 5.11.2008, poslední aktualizace 5.11.2008)

Adobe Acrobat PDF Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací včetně postupu při jejich umísťování, povolování a užívání - metodický návod (SchemaPostupu20070315.pdf, 768 kB. Zveřejněno 15.3.2007, poslední aktualizace 6.2.2008)

Adobe Acrobat PDF Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů - metodický pokyn k jejich umisťování
(OZE-21092010.pdf, 2,72 MB. Zveřejněno 18.12.2007, poslední aktualizace 21.09.2010)
Upozornění: Ke konci roku 2008 byla zrušena platnost metodického sdělení MMR z 10. 5. 2007 nazvaného Možnost umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území. Současně bylo toto metodické sdělení staženo z internetových stránek Ústavu územního rozvoje. V této souvislosti byla upravena výše uvedená metodika Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů, která metodické sdělení původně obsahovala na stránkách 29 a 30. Verze z 21. 9. 2010 - upřesněny podmínky pro umisťování VTE (str. 33).

Vzory vyplnění formulářů žádostí podávaných v rámci územního rozhodování:

Adobe Acrobat PDF Plánovací smlouva – metodické doporučení
(planovaci-smlouva-metodicke-doporuceni-31052010.pdf, 4 366 kB. Zveřejněno 7. 6. 2010.)

Adobe Acrobat PDF Předkupní právo – metodické doporučení
(Predkupni-pravo-07-12-2010.pdf, 564 kB. Zveřejněno 7. 12. 2010.)

Adobe Acrobat PDF Integrovaný operační program - Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
(30_IOP.pdf, 555 kB)

Adobe Acrobat PDF Integrovaný operační program - Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
Příloha 2 - Indikátory udržitelného rozvoje území

(31_Priloha2-IURU.pdf, 214 kB)


Neaktuální Stanoviska a metodiky, které byly zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj


Adobe Acrobat PDF 01. Postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – metodické doporučení OÚP MMR
(01-urad-up-jako-do.pdf, 35 kB)

Adobe Acrobat PDF 02. Fotovoltaická elektrárna – metodické sdělení OÚP MMR
(02-fotovoltaika.pdf, 746 kB)

Adobe Acrobat PDF 03. Koordinované závazné stanovisko – společné metodické doporučení OÚP MMR, MV, MŽP a MZe
(03-zavazne-stanovisko.pdf, 164 kB)

Adobe Acrobat PDF 04. K problematice zalesňování pozemků (ve vztahu k dokumentaci přikládané k žádosti) – společné metodické doporučení OÚP MMR a OKELH MZe
(04-MMR-MZe-zalesnovani-pozemku.pdf, 28 kB)

Adobe Acrobat PDF 05. Řešení rozporů v procesu pořizování ÚPD – metodické doporučení OÚP MMR
(05-rozpory-UPD-3.pdf, 236 kB)

Adobe Acrobat PDF 06. Schéma procesu územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.
(06-schemata-postupy.pdf, 865 kB)

Adobe Acrobat PDF 07. Spojené územní a stavební řízení – metodické doporučení OSŘ MMR
(07-spojene-ur-sr.pdf, 52 kB)

Adobe Acrobat PDF 08. Stanovisko odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Českého báňského úřadu k postupu při rozhodování o stanovení dobývacího prostoru
(08-stanoviska-MMR-CBU.pdf, 1 839 kB)

Adobe Acrobat PDF 09. Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – 07/2008
(09-projednavani-souboru-staveb.pdf, 112 kB)

Adobe Acrobat PDF 10. Metodické sdělení odboru územního plánování k problematice uvedení srovnávacího textu s vyznačením změn jako součásti odůvodnění změny ÚP – 19. 12. 2013
(10-srovnavaci-text-19-12-2013.pdf, 188 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 11. Metodické sdělení k problematice postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu – 24. 5. 2013
(11-opravneny-investor-24-05-2013.pdf, 36 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 12. Postavení úřadů územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – 26. 4. 2013
(12-paragraf-6-spolecne-stanovisko-26-04-2013.pdf, 216 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 13. Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5 – 20. 12. 2013
(13-paragraf-18-vyklad-21-09-2015.pdf, 257 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 14. Metodické sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu – 31. 3. 2014
(47-golfova-hriste-28-02-2013.pdf, 771 kB, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 15. Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem – 20. 11. 2013
(UPD-razitko-autorizovaneho-architekta-2013.pdf, 1 418 kB, přesunuto do archívu 20. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF 16. Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – 22. 7. 2013
(16-Dotaz-na-VVUP-URU-mmr-0228-22072013.pdf, 640 kB, přesunuto do archívu 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF 17. Metodické sdělení MMR k problematice aplikace pojmu "veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury" – 23. 7. 2013
(17-VPS-DI-metodika-mmr-oup-23-07-2013_0722.pdf, 88 kB, přesunuto do archívu 11. 3. 2019)


NEAKTUÁLNÍ STANOVISKA A METODIKY
v oblasti stavebního řádu

Adobe Acrobat PDF 01. Postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, 12.6.2008 (01-uup-jako-do-120608.pdf, 35 kB)

Adobe Acrobat PDF 02. Fotovoltaika – metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení, 11/2009 (02-fotovoltaika.pdf, 746 kB)

Adobe Acrobat PDF 03. K problematice zalesňování pozemků (ve vztahu k dokumentaci přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území) – společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, 15.6.2007 (03-MMR-MZe-zalesnovani-pozemku.pdf, 28 kB)

Adobe Acrobat PDF 04. Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj, 07/2008 (04-projednavani-souboru-staveb-v-rezimu-stavby-hlavni.pdf, 112 kB)

Adobe Acrobat PDF 05. Územní řízení – schémata a postupy, MMR 2007 (05-schemata-postupy-ur.pdf, 864 kB)

Adobe Acrobat PDF 06. Spojené územní a stavební řízení – Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, 14.5.2008 (06-spojene-UR-SR.pdf, 539 kB)

Adobe Acrobat PDF 07. Exekuční řízení dle § 103 - § 129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů – Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady, 05/2014 (07-exekuce-05-2014.pdf, 1 623 kB)

Adobe Acrobat PDF 08. Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií – Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, 08/2013 (08-zmena-zpusobu-vytapeni.pdf, 1 241 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 7. 2019 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2019