Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2015

  • Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
  • Politika architektury a stavební kultury České republiky / Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic.
  • Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 / Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1 / Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1.
  • Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod.
  • Vybrané údaje o bydlení 2014 / Selected Data on Housing 2014.
  • Bydlení v České republice v číslech (září 2015) / Housing in the Czech Republic in Figures (September 2015).
  • Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
První vydání – elektronická verze, prosinec 2015
První vydání – tištěná verze, duben 2016

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice, jako je pojem dominanta, urbanistická osa, panorama, pohledový horizont, silueta, pohledově exponované místo, průhled, veduta, cíl pohledu, měřítko, proporce, gradace a další a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.

Rozsah 110 stran.

ISBN 978-80-7538-057-9 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Elektronická verze)
ISBN 978-80-87318-44-7 (Ústav územního rozvoje. Elektronická verze)
ISBN 978-80-7538-073-9 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tištěná verze)
ISBN 978-80-87318-49-2 (Ústav územního rozvoje. Tištěná verze)

Publikace vyšla jako Mimořádná příloha časopisu UaÚR č. 2/2016

Cena: 120,- Kč

Adobe Acrobat PDF Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech (urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-2017.pdf, 15 264 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Politika architektury a stavební kultury České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje, 2015

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic
Ministry of Regional Development of the Czech Republic, Institute for Spatial Development, 2015

Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic

Politika architektury a stavební kultury ČR je strategický dokument s celostátní působností schvalovaný vládou České republiky. Její zpracování uložila vláda v roce 2011 usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020.
Politika architektury a stavební kultury ČR stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, rozčleněné dle témat. Pro dosažení stanovených cílů navrhuje opatření, včetně určení zodpovědných a spolupracujících institucí a termínů splnění opatření. Struktura dokumentu vychází z "Metodiky přípravy veřejných strategií".
Politika architektury a stavební kultury České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Rozsah: 47 stran (česká verze), 48 stran (anglická verze).

ISBN 978-80-87147-83-2 (Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha)
ISBN 978-80-87318-34-8 (Ústav územního rozvoje. Brno)
ISBN 978-80-7538-045-6 (Ministry of Regional Development, Prague)
ISBN 978-80-7538-046-3 (Ministry of Regional Development, pdf)
ISBN 978-80-87318-40-9 (Institute for Spatial Development, Brno)

Neprodejné publikace.

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky
(Politika-architektury-a-stavebni-kultury-CR-verze-vlada.pdf, 523 kB)

Adobe Acrobat PDF Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic
(Architecture-and-Building-Culture-Policy-of-the-Czech-Republic.pdf, 839 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje, 2015

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1

Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1
Ministry of Regional Development of the Czech Republic, Institute for Spatial Development, 2015

Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1

Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1
Ministerium für Regionalentwicklung, Institut für Raumentwicklung, 2015

Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.
Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.

Rozsah: 88 stran (česká verze), 86 stran (anglická verze).

ISBN 978-80-7538-006-7 (Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha)
ISBN 978-80-87318-36-2 (Ústav územního rozvoje. Brno)
ISBN 978-80-7538-027-2 (Ministry of Regional Development of the Czech Republic. Praha)
ISBN 978-80-87318-38-6 (Institute for Spatial Development. Brno)
ISBN 978-80-7538-054-8 (Ministerium für Regionalentwicklung, Prag)
ISBN 978-80-87318-43-0 (Institut für Raumentwicklung, Brünn)

Neprodejné publikace.

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(publikace-apur-cr-2015-cz.pdf, 2 214 kB)

Adobe Acrobat PDF Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1
(publikace-apur-cr-2015-en.pdf, 2 144 kB)

Adobe Acrobat PDF Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1
(publikace-apur-cr-2015-de.pdf, 2 166 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i
Kolektiv autorů
Duben 2015

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV – metodický návod
2. aktualizované znění

Aktualizovaný metodický návod byl zpracován na základě požadavku Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Ústavem územního rozvoje (ÚÚR), a to v rámci úkolu B.12/ÚP. Významnou měrou se na řešení úkolu podílel formou kooperace Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i.), oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny. V rámci činnosti VÚMOP, v.v.i. byla metodika zpracována díky podpoře výzkumného záměru ústavu MZE0002704902 "Integrovaná ochrana půdy, vody a krajiny" a projektu QJ1220054 "Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze – koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav".

Publikování a využívání metodiky doporučil Státní pozemkový úřad (SPÚ) certifikačním osvědčením č. 2/2015-SPÚ/O ze dne 25. 2. 2015. Na základě tohoto doporučení a se svolením MMR a ÚÚR vydává VÚMOP, v.v.i. na své náklady tento metodický návod, který je rovněž přístupný v elektronické podobě na www.uur.cz – Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály.

Rozsah 37 stran.

ISBN 978-80-87147-89-4 (Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha. Tištěná verze)
ISBN 978-80-87147-90-0 (Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha. Online verze)
ISBN 978-80-87318-35-5 (Ústav územního rozvoje. Brno)
ISBN 978-80-87361-43-6 (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Praha)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod, 2. aktualizované znění
(metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Vybrané údaje o bydlení 2014
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2014

Selected Data on Housing 2014
Ministry of Regional Development. Cooperation: Institute for Spatial Development

SELECTED DATA ON HOUSING 2014

Komentáře a statistická data z oblasti bydlení, včetně mezinárodního srovnání. Jedná se o údaje z následujících oblastí: bydlení v roce 2014, bytová politika a podpory bydlení v roce 2014, výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011, bytová výstavba, stavebnictví, energie, ceny bydlení, náklady na bydlení, úvěry na bydlení.

Rozsah 181 stran.

ISBN 978-80-7538-005-0 (česká verze)
ISBN 978-80-7538-023-4 (anglická verze)

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Vybrané údaje o bydlení 2014 (VUoB-2014-cesky.pdf, 6 024 kB)
Adobe Acrobat PDF Selected Data on Housing 2014 (VUoB-2014-angl.pdf, 5 352 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Bydlení v ČR v číslech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH (září 2015)

Housing in the CR in Figures
Ministry of Regional Development. Cooperation: Institute for Spatial Development

HOUSING IN THE CZECH REPUBLIC IN FIGURES (September 2015)

Komentáře a statistická data z oblasti bydlení v ČR včetně mezinárodního srovnání a informace o podpoře bydlení v ČR v roce 2015. Jedná se o zkrácenou verzi publikace "Vybrané údaje o bydlení 2014".

Rozsah 34 stran.

ISBN 978-80-7538-029-6 (česká verze)
ISBN 978-80-7538-035-7 (anglická verze)

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Bydlení v České republice v číslech (září 2015) (Bydleni-2015-cesky.pdf, 1 042 kB)
Adobe Acrobat PDF Housing in the Czech Republic in Figures (September 2015) (Bydleni-2015-angl.pdf, 1 027 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice
Přeloženo z anglického originálu
Third ESPON 2013 Synthesis Report. Territories finding a New Momentum: Evidence for Policy Development, Growth and Investment
Ústav územního rozvoje

TŘETÍ SYNTETICKÁ ZPRÁVA PROGRAMU ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice

Tato zpráva ESPON představuje třetí souhrn výsledků založených na Aplikovaném výzkumu realizovaném do léta roku 2014 nadnárodními projektovými týmy z celé Evropy, které byly zapojeny do celkem 66 projektů ESPON.

Zpráva zahrnuje nové pohledy na Evropu ve světě a jejím nejbližším okolí, klíčové územní vzorce v Evropě včetně makroregionů, rozvoj městských a venkovských oblastí, stejně jako oblasti s geografickými zvláštnostmi, a je doplněna o příklady z Cílených analýz, které byly iniciovány, zpracovány a využity zainteresovanými subjekty z členských a partnerských států, regionů a měst, poskytujícími evropský náhled na témata, která jsou předmětem jejich zájmu. Týká se zejména otázek evropské územní diverzity, potenciálů a výzev v kontextu ekonomické krize.

Rozsah 68 stran.

ISBN: 978-80-87318-37-9 (české vydání)
ISBN: 978-2-919777-34-1 (anglické vydání)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice
(espon-treti-synteticka.pdf, 2 697 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 7. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021