Česky English Deutsch Francais

MONITORING MIKROREGIONŮ a jejich rozvojových dokumentů

Vznik mikroregionů je nutný pro společné prosazování zájmů a záměrů venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého prostoru a je pozitivním trendem, probíhajícím ve venkovském prostoru. Pomáhá obcím, které jsou součástí mikroregionů rovněž k získání finančních prostředků z různých fondů formou vytváření mikroregionálních programů, aktivit a konkrétních projektů. Mnohé z těchto finančních prostředků by samotné obce nebyly schopné získat

Terminologická poznámka: Pokud je užíván výraz „mikroregion“ bez dalšího určení, je tím míněn dobrovolný svazek obcí DSO dle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích se širším než jednoúčelovým zaměřením, případně zájmové sdružení právnických osob dle § 20f až §20j Občanského zákoníku.

Důvody, které vedou ke vzniku jednotlivých mikroregionů, jsou různé. V minulosti vznikaly zejména monotematicky zaměřené mikroregiony, které většinou po splnění účelu, za kterým byl mikroregion vytvořen, nepokračovaly v další spolupráci. Některé založené na jednorázovém úkolu postavily další spolupráci a svůj komplexní rozvoj. Mikroregiony, vznikající zdola mají stále častěji komplexní charakter a monofunkční mikroregiony jsou méně četné. Geografické vymezení nově vznikajících mikroregionů se stále častěji blíží reálným funkčním mikroregionům a má v mnoha případech nodální charakter.

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) v souladu se statutem organizace a na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj, monitoruje od roku 2000 na území ČR zdola vznikající mikroregiony a jejich rozvojové dokumenty. Agenda průběžného sledování mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů je součástí celostátního úkolu.

Podnětem k zahájení monitoringu mikroregionů v roce 2000 bylo zjištění, že v té době neexistovala ucelená databáze mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. Monitoring mikroregionů na ÚÚR byl zpočátku prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření na okresní a později na krajské úřady.

Vedle geografického vymezení mikroregionů je monitorována celá řada dalších údajů o mikroregionech například rozvojové dokumenty mikroregionů, zpracovatel rozvojových dokumentů, zahraniční kontakty jiné.

Údaje získané v dotazníkovém šetření byly do roku 2005 zpracovány za celou ČR formou tematicky zaměřených kartogramů. Kartografické výstupy je možné si prohlédnout na www stránkách Ústavu územního rozvoje.

V roce 2005 Ústav územního rozvoje poprvé oslovil dotazníky přímo jednotlivé mikroregiony. Účelem bylo navázání kontaktu s jednotlivými mikroregiony. Velká část mikroregionů se aktivně zapojila do spolupráce při vytváření databáze mikroregionů ČR. Dotazníky bylo osloveno více než 500 mikroregionů. Šetřením se podařilo získat a zpracovat dostatečné množství podkladových dat o mikroregionech, potřebných pro vytvoření databáze mikroregionů ČR, jako podkladu pro zpracování on-line evidence mikroregionů ČR.

V roce 2006 byl na ÚÚR založen informační systém / registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace byla zveřejněna na www stránkách ÚÚR.


Tabulka č. 1: Zapojení obcí do mikroregionů v letech 2003–2012

Rok Počet obcí celkem Obce v mikroregionech Obce mimo mikroregiony Počet mikroregionů
Absol. % Absol. % Absol.
2003 6 249 4 625   74,01 1 624 25,99 491
2004 6 249 4 685   74,97 1 564 25,03 505
2005 6 248 5 280   84,51   968 15,49 533
2007* 6 249 5 385   86,17   864 13,83 551
2008 6 249 5 473** 87,58   776 12,42 570
2009 6 249 5 407   86,53   842 13,47 553
2010 6 249 5 399   86,40   850 13,60 555
2011 6 249 5 420   86,73   829 13,27 550
2012 6 252 5 361   85,75   891 14,25 532

*   v roce 2006 došlo ke změně metodiky zjišťování, data k tomuto roku jsou pouze odhadem, proto nejsou součástí tabulky
** k 31.8.2008

Pramen: Ústav územního rozvoje


Vedle rámcového monitoringu mikroregionů za celou ČR se věnuje Ústav územního rozvoje podrobně monitoringu a hodnocení mikroregionů Jihomoravského kraje.

Spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje v této oblasti začala již v roce 2001. Od roku 2001 bylo zpracováno množství modelových prací a doporučení, která jsou využitelná i v dalších krajích ČR.

Bylo zpracováno například „Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů Jihomoravského kraje“, podklad pro „Katalog mikroregionů JM kraje“, „Hodnocení vývoje mikroregionů v letech 2002-2005“, „Vymezení a hodnocení středisek průmyslu a služeb v Jihomoravském kraji, jejich vztah k mikroregionům“, „Zhodnocení přirozené soudržnosti současně existujících mikroregionů s důrazem na vyhodnocení nodálních mikroregionů s přirozenou spádovostí“ a další výstupy. Některé vybrané materiály lze nalézt v plném znění na stránkách Ústavu územního rozvoje

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 12. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021