Česky English Deutsch Francais

Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky


Ústav územního rozvoje spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky. Garantem, zodpovědným za implementaci strategického dokumentu s celostátní působností schváleného vládou České republiky, je odbor územního plánování MMR.

Podle zadání MMR Ústav územního rozvoje zpracovává potřebné podklady a podílí se na souvisejících aktivitách při implementaci dokumentu.
Závěrečné a dílčí výstupy, zpracované Ústavem územního rozvoje, budou zveřejňovány na této stránce, a to v členění Témat dokumentu a podle příslušného Cíle a Opatření.


STRUKTURA DOKUMENTU – TÉMATA, VYBRANÉ CÍLE A OPATŘENÍ

KRAJINA A SÍDLA

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

  • Cíl 1.2 – Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich funkční, plošné i prostorové uspořádání.
  • Cíl 1.5 – Při obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména důsledně využívat územně plánovací dokumentace a podklady i pozemkové úpravy.

Téma 2 – Veřejná prostranství

  • Cíl 2.1 – Zajistit dostatečnou vybavenost území vhodnými veřejnými prostranstvími, jejich snadnou dostupnost a vzájemné propojení.

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí

  • Cíl 3.1 – Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny.

STAVBY

Téma 4 – Zadávání zakázek

Téma 5 – Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb

VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM

Téma 6 – Vzdělávání

Téma 7 – Osvěta a média

Téma 8 – Výzkum a vývoj

  • Cíl 8.2 – Využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

NAPLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ
ÚSTAVEM ÚZEMNÍHO ROZVOJE VE SPOLUPRÁCI S ODBOREM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MMR

Opatření 1.2.3

Připravit a zveřejnit názornou motivační pomůcku o urbanistických zásadách, která na příkladech představí vyjádření základních principů urbanistické kompozice v územně plánovací dokumentaci.
Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2016

Výstup

Výstupem k opatření č. 1.2.3 je publikace
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.

Obsah dokumentu

  • Část I – Vybrané pojmy urbanistické kompozice
  • Část II – Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice
  • Část III – Jak to všechno uhlídat
  • Část IV – Čeho je třeba se vyvarovat – aneb: jak ano a jak ne

Přiložené dokumenty

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Samostatná webová stránka
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech


Opatření 1.5.3

Zpracovat metodický pokyn pro koncepci uspořádání krajiny.
Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: 2016

Výstup

Připravuje se. První verze předána k připomínkám.


Opatření 2.1.2

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech.
Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Opatření 2.1.3

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací.
Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP
Termín: průběžně

Výstup

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravuje v rámci plnění opatření č. 2.1.2 a 2.1.3 podklady pro metodický pokyn týkající se identifikace hodnot, využití, funkčnosti a dostupnosti veřejných prostranství v územně analytických podkladech a v územních plánech. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období říjen – listopad 2016.

Dopisem odboru územního plánování MMR byly o vyplnění dotazníků požádány obce vybrané v úzké spolupráci s krajskými úřady. Rovněž byli osloveni projektanti prostřednictvím České komory architektů. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období do 11. prosince 2016.

Aktuálně k opatření č. 2.1.2 a 2.1.3

Únor 2017

Vyhodnocení dotazníku

Odpovědi dotazníku vyjadřují úroveň praxe, náměty, zkušenosti a odborné názory pořizovatelů a projektantů na důležitost a potřebnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD. Vyhodnocení odpovědí a jejich zobecnění bude podkladem pro metodický pokyn zpracovávaný ÚÚR v roce 2017 v rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR. Analýza odpovědí přispěje k efektivitě metodického pokynu, k možnosti zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Přiložené dokumenty

Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(2 135 kB)

Leden 2017

Ústav územního rozvoje děkuje všem pracovníkům krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a projektantům, kteří se podíleli na průzkumu zpracování informací o veřejných prostranstvích v územně analytických podkladech a v územních plánech. Zkušenosti a názory získané pomocí dotazníku byly vyhodnoceny a představeny odboru územního plánování MMR formou přehledných grafů v souhrnné stručné publikaci.

Říjen 2016


Opatření 3.1.1

Zpracovat metodiku zaměřenou na charakter a strukturu zástavby v územních plánech.
Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MK, NPÚ, ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2018

Výstup

Připravuje se. První verze předána k připomínkám.


Opatření 8.2.3

Podporovat publikování výsledků výzkumů (českých i zahraničních), které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka.
Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, MŠMT, AUÚP, ČKA, ČKAIT, ÚÚR, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: průběžně

Výstup

Připravuje se.

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 2. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017