Česky English Deutsch Francais

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 1.1.3

Na základě výsledků Opatření 1.1.1 a Opatření 1.1.2 zpracovat metodiku, která určí způsoby pozitivního ovlivňování vývoje struktury měst a obcí v ČR, struktury jednotlivých sídel a možností jejich spolupráce v sídelní struktuře. V regionálním plánování uvažovat s různorodostí sídel a podle toho k nim v krajském, případně celostátním měřítku přistupovat. Při plánování metropolitních rozvojových oblastí klást důraz na spolupráci jádrových měst a okolních oblastí.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, vysoké školy
Termín: 2017

Výstup

Byla předána 1. pracovní verze k připomínkování OÚP MMR (12/2017).

Návrh řešení Opatření 1.1.3 k implementaci úkolů PA

Materiál je průřezem a shrnutím hlavních směrů řešení osídlení v nejvýznamnějších celorepublikových dokumentech a nejnovějších poznatků z vybraných výzkumných projektů s úzkým vztahem k osídlení a sídelní struktuře.


Opatření 1.2.3

Připravit a zveřejnit názornou motivační pomůcku o urbanistických zásadách, která na příkladech představí vyjádření základních principů urbanistické kompozice v územně plánovací dokumentaci.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2016

Výstup

Výstupem k opatření č. 1.2.3 je publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
Publikace je v české a anglické verzi.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.
Publikace je aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Je připravena pro ministerstvo k odsouhlasení aktualizovaného textu.


Opatření 1.5.3

Zpracovat metodický pokyn pro koncepci uspořádání krajiny.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: 2016

Výstup

Řešitelský kolektiv ÚÚR zpracoval návrh metodiky Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu.
Metodika byla zpracována dle podkladů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Po zapracování připomínek a aktualizaci textu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 byl návrh metodiky předán k projednání ministerstvu (5/2018).

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu

Cílem metodiky je stanovení metodického rámce pro řešení krajiny územním plánem, zejména vyjasnění pojmu „koncepce uspořádání krajiny“, jeho odborného obsahu, a upřesnění požadavků na řešení koncepce uspořádání krajiny v územním plánu.
Dalším úkolem metodiky je poskytnout přehled dostupných podkladů a upozornit, které informace a znalosti je zapotřebí zjišťovat již při přípravě návrhu zadání územního plánu (doplňující průzkumy a rozbory) nebo při zpracování návrhu územního plánu.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019