Česky English Deutsch Francais

Téma 2 – Veřejná prostranství

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 2.1.2

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Opatření 2.1.4

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Výstup k opatření 2.1.2 a 2.1.4

Řešitelský kolektiv ÚÚR zpracoval návrh metodického pokynu Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech.
Návrh metodiky byl aktualizován v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 a byl opětovně předán Ministerstvu pro místní rozvoj k připomínkám (3/2018).

Veřejná prostranství v ÚAP a ÚP

Metodika využívá zkušeností a odborných názorů pořizovatelů a projektantů na nezbytnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD.
Uvedené podklady k metodice byly získány prostřednictvím dotazníku; výstupy byly shrnuty v publikacích Vyhodnocení dotazníkuAnalýza odpovědí dotazníku.


Opatření 2.1.3

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP
Termín: průběžně

Výstup

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravilo v rámci plnění opatření č. 2.1.2 a 2.1.3 podklady pro metodický pokyn týkající se identifikace hodnot, využití, funkčnosti a dostupnosti veřejných prostranství v územně analytických podkladech a v územních plánech. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období říjen – listopad 2016.

Dopisem odboru územního plánování MMR byly o vyplnění dotazníků požádány obce vybrané v úzké spolupráci s krajskými úřady. Rovněž byli osloveni projektanti prostřednictvím České komory architektů. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období do 11. prosince 2016.

Březen 2017

Analýza odpovědí dotazníku

Dokument obsahuje souhrnné slovní vyhodnocení odpovědí a závěry pro metodiku.

Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(PA-analyza-odpovedi-vyhodnoceni-15032018.pdf, 778 kB)


Únor 2017

Vyhodnocení dotazníku

Odpovědi dotazníku vyjadřují úroveň praxe, náměty, zkušenosti a odborné názory pořizovatelů a projektantů na důležitost a potřebnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD. Vyhodnocení odpovědí a jejich zobecnění je podkladem pro metodický pokyn. Analýza odpovědí přispěla k efektivitě metodického pokynu, k možnosti zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(PA-publikace-vyhodnoceni-ORP-20170605.pdf, 2 097 kB)


Leden 2017

Ústav územního rozvoje děkuje všem pracovníkům krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a projektantům, kteří se podíleli na průzkumu zpracování informací o veřejných prostranstvích v územně analytických podkladech a v územních plánech. Zkušenosti a názory získané pomocí dotazníku byly vyhodnoceny a představeny odboru územního plánování MMR formou přehledných grafů v souhrnné stručné publikaci.


Říjen 2016


Opatření 2.2.3

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, MK, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Výstup

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR, plnění opatření č. 2.2.3, publikaci – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře. Publikace poukazuje na pozitivní přístup širokého spektra problémů a zároveň je orientačním vodítkem pro zajištění kvality veřejných prostranství se zaměřením na zachování genia loci. (03/2019)

Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný
prostor dobře

Adobe Acrobat PDF Publikace – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře
(PA-implementace-2-2-3-2019-03-11.pdf, 3 907 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 3. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019