Česky English Deutsch Francais

Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

1. Podklady pro aktualizaci

Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu / MMR, ÚÚR, Praha, Brno květen 2021
Náměty k aktualizaci / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, leden 2021
Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, září 2020
Analýza zahraničních materiálů a doporučení / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, červenec 2020

2. Pracovní skupina k aktualizaci

První jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, červen 2021

Druhé jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, prosinec 2021

Třetí jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, květen 2022


1. Podklady pro aktualizaci

Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu / MMR, ÚÚR, Praha, Brno květen 2021

Analýzu zpracoval Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v květnu 2021. Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění všech dosavadních výstupů, které jsou podkladem pro aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR. Materiál navazuje na první výstup „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení“ (MMR, ÚÚR, Praha, Brno, červenec 2020), který sumarizuje a zpřehledňuje doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů, a doporučení z druhého výstupu „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu“ (MMR, ÚÚR, Praha, Brno, září 2020), který nabízí náměty na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu. Zvýrazněna jsou doporučení, která jsou obsahem materiálu „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci“ (MMR, ÚÚR, Praha, Brno, leden 2021), který vláda svým usnesením č. 287 z 15. 3. 2021 uložila při aktualizaci zohlednit.

Všechna doporučení jsou roztříděna podle předpokládané využitelnosti v aktualizaci na:

 • doporučení, která je možné použít,
 • doporučení, u kterých je potřeba diskuze pro posouzení doporučení a jeho případného dopadu,
 • doporučení, která nelze využít, případně nespadají pod gesci Politiky architektury a stavební kultury ČR nebo jsou formulována příliš obecně.

Doporučení i jejich roztřídění podle využitelnosti jsou podkladem pro budoucí aktualizaci. To neznamená, že výsledná aktualizace je bude plně respektovat. Aktualizovaná politika bude výsledkem neformálních diskusí, na které naváže standardní postup projednání materiálu před jeho schválením vládou.

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu
(622 kB)


Náměty k aktualizaci / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, leden 2021

Tento dokument je určen jako základní podklad pro diskuse nad aktualizací Politiky architektury a stavební kultury České republiky, které by měly proběhnout v letech 2021 a 2022. Obsahuje možná témata, která je třeba v rámci aktualizace prověřit. Uvedené náměty si nekladou za cíl být vyčerpávajícím přehledem všech témat, která by měla být při aktualizaci prověřena, v průběhu projednání se nepochybně objeví množství dalších. Zároveň neexistuje žádná záruka, že zde uvedené náměty budou do aktualizace, která bude předložena vládě, nakonec skutečně zařazeny.

Náměty uváděné v tomto materiálu vycházejí z vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky, z analýzy zahraničních materiálů a z doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci
(811 kB)


Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, září 2020

Zpracovaný výstup je podklad pro Politiku architektury a stavební kultury České republiky.

Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení jednotlivých odborných zpracovatelů, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále jen AUÚP ČR), Česká komora architektů (dále jen ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Zpracovatelé dodali doporučení a komentáře, které byly podkladem tohoto výstupu.

Materiál navazuje na první výstup „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení“ (MMR, ÚÚR, Praha, Brno, červenec 2020), který sumarizuje a zpřehledňuje doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů.

Doporučení z druhého výstupu „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu“ jsou náměty na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu.

Ústav územního rozvoje na základě zadání odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj vybral z dílčích podkladů nejvýznamnější sdělení a shrnul je do stručného celkového přehledu. Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskusi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Obsah dokumentu:

 • 1. Úvod
 • 2. Sumarizace doporučení vyplývající z analýzy
 • 2.1 Doporučení na doplnění či redukci základních témat PASK ČR
 • 2.2 Doporučení na doplnění či redukci cílů PASK ČR
 • 2.3 Doporučení na doplnění či redukci opatření PASK ČR
 • 2.4 Doporučení ke způsobu implementace PASK ČR
 • 2.5 Doporučení k finančním zdrojům na realizaci PASK ČR
 • 2.6 Doporučení k institucionálnímu zajištění implementace PASK ČR
 • 2.6.1 Pracovní skupiny pro implementaci PASK ČR
 • 2.7 Další doporučení
 • 2.8 Identifikace zásadních problémů, které by měla aktualizace PASK ČR řešit

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu
(935 kB)


Analýza zahraničních materiálů a doporučení / MMR, ÚÚR, Praha, Brno, červenec 2020

Tento materiál slouží jako podklad pro Politiku architektury a stavební kultury ČR. Ta je strategickým dokumentem s celostátní působností schvalovaným vládou České republiky. Její zpracování uložila vláda v roce 2011 usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Politika architektury a stavební kultury České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22. Politika architektury a stavební kultury České republiky (dále jen PASK ČR) stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Do konce roku 2020 bude vypracována Zpráva o uplatňování PASK ČR, která bude předložena vládě.

Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů, zadaných odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj odborným zpracovatelům, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále jen AUÚP ČR), Česká komora architektů (dále jen ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Zpracovatelé dodali analýzy zahraničních materiálů, které byly podkladem tohoto výstupu. Informace z jednotlivých analýz mohou být podkladem pro připravovanou aktualizaci PASK ČR.

Materiál má za úkol vytvořit přehled národních politik jednotlivých států a jejich vliv na formování a zvyšování kvality prostoru vytvořeného člověkem, ve kterém lidé žijí, pracují a rekreují se. Takové vystavěné prostředí zahrnuje místa vytvořená nebo upravená lidmi, včetně budov, parků a dopravních systémů.

Ze zahraničních národních politik má materiál za úkol vybrat příklady dobré praxe a možných doporučení pro zapracování do aktualizace PASK ČR. Doporučení cílí na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu.

Obsah dokumentu:

 • 1. Úvod
 • 2. Zahraniční materiály
 • 3. Sumarizace doporučení vyplývající z analýz zahraničních politik architektury

Analýzy zahraničních materiálů:

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení
(1 215 kB)


2. Pracovní skupina k aktualizaci

První jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, červen 2021

V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 29. 6. 2021 se konalo první jednání této skupiny.

Skupinu svolal odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj jakožto garant Politiky architektury a stavební kultury ČR. Členy pracovní skupiny jsou 4 desítky odborníků z ministerstev, krajských úřadů, profesních organizací, Svazu města a obcí ČR, akademické sféry či nadací zabývajících se tématy kvalitní architektury a stavební kultury. Účast v pracovní skupině je dobrovolná a nenahrazuje formální projednání aktualizace dokumentu.

Na prvním jednání byl představen proces aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR a podklady, které pro tuto aktualizaci byly doposud pořízeny. Na jednání byly diskutovány vybrané náměty k aktualizaci z oblasti implementace, uspořádání materiálu i obsahu jednotlivých témat a cílů.

Nakonec bylo informováno o plánované mezinárodní konferenci k politikám architektury a stavební kultury, která by se měla konat v rámci českého předsednictví v Radě EU 11. října 2022, a byla diskutována možná témata této konference.

Příští jednání pracovní skupiny se plánuje na podzim 2021.
Zápis a prezentace z jednání jsou ke stažení níže.

Druhé jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, prosinec 2021

Dne 14. prosince 2021 se konala druhá schůzka neformální pracovní skupiny vytvořené v souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Cílem schůzky bylo konzultovat rozpracovaný koncept aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR. Jednání této pracovní skupiny nenahrazuje formální projednání dokumentu, které bude následovat ve druhém kvartálu 2022.

Zatímco na první schůzce byla řešena zejména struktura dokumentu a jeho členění na témata a cíle, hlavním bodem tohoto druhého jednání byla diskuse nad náměty úprav jednotlivých opatření. Členové pracovní skupiny měli možnost se k návrhům vyjádřit i písemně a doplnit případné další náměty. V prvním kvartálu roku 2022 je MMR a Ústav územního rozvoje zpracují a poté na další schůzce představí dokument, který bude se členy pracovní skupiny konzultován ještě před standardním projednáním.

Na závěr bylo informováno o postupu v přípravě mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která se bude konat v rámci českého předsednictví v Radě EU 11. a 12. října 2022, s doplňkovým programem jeden den před a jeden den po hlavní konferenci.

Příští jednání pracovní skupiny se plánuje nejpozději v dubnu 2022.
Zápis a prezentace z jednání jsou ke stažení níže.

Třetí jednání pracovní skupiny k aktualizaci / MMR, Praha, on-line, květen 2022

Dne 2. května 2022 se konala třetí schůzka neformální pracovní skupiny vytvořené v souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Cílem schůzky bylo řešit sporné pasáže konceptu aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR. Prodiskutovány byly některé navrhované cíle a upravovaná či doplňovaná opatření, probíráno bylo i možné sloučení a redukce některých opatření. Přítomní byli vyzváni k zasílání návrhů na úpravy aktualizace PASK ČR do 9. 5. 2022.
Další jednání pracovní skupiny se neplánuje, případné připomínky členů pracovní skupiny mohou být uplatněny v rámci meziresortního připomínkového řízení v létě 2022.

V druhé části jednání bylo stručně informováno o přípravě mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která se bude konat v rámci českého předsednictví v Radě EU 11. a 12. října 2022, s doplňkovým programem jeden den před a jeden den po hlavní konferenci.

Zápis a prezentace z jednání jsou ke stažení níže.


Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 7. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022