Česky English Deutsch Francais

Ediční plán 2021

1 Územní plánování v Evropě

 • Územní agenda EU 2030
 • Nová Lipská charta
 • Územně plánovací dokumentace v Evropě

2 Politika architektury a stavební kultury ČR

 • Politika architektury a stavební kultury ČR – vyhodnocení plnění k roku 2020

3 Vizuální smog

 • Reklama v historickém prostředí
 • Reklama a veřejný prostor
 • Reklama a stavební zákon
 • Reklama – zkušenosti z Kanady

Občanské vybavení

 • Sborník z konference AUÚP ČR

4 Udržitelný rozvoj

 • Audit udržitelného rozvoje
 • Evropský územní rozvoj po covidu

5 Územní a strategické plánování

 • Integrace informační podpory územního a strategického plánování
 • Územní plánování ve Švédsku
 • Udržitelnost územního plánování: poučení z Francie

6 Bydlení

 • Koncepce sociálního bydlení ČR
 • Dostupné bydlení ve strategických plánech sídel

Editorial Plan 2021

1 Spatial planning in Europe

 • EU Spatial Agenda 2030
 • The New Leipzig Charter
 • Spatial planning documentation in Europe

2 Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic

 • Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – evaluation of implementation by 2020

3 Visual smog

 • Advertising in the historic environment
 • Advertising and public space
 • Advertising and building law
 • Advertising – experience from Canada

Civic amenities

 • Proceedings of the conference of the AUÚP ČR

4 Sustainable Development

 • Sustainable Development Audit
 • European Territorial Development after the Covid

5 Spatial and strategic planning

 • Integration of information support for spatial and strategic planning
 • Spatial planning in Sweden
 • Sustainability of spatial planning: lessons from France

6 Housing

 • Social housing concept of the Czech Republic
 • Affordable housing in strategic plans for settlements
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 8. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021