Česky English Deutsch Francais

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PŘEHLED POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

podle zákona č. 106/1999 Sb., Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Příloha č.1 k usnesení vlády č. 875/2000) a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

1. Úplný oficiální název povinného subjektu ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE
organizační složka státu
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.
Zřizovací listina Ústavu územního rozvoje
s účinností ke dni 1. dubna 2016
3. Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, e-podatelna, webové stránky Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz
Web: www.uur.cz
ID datové schránky: ybrxn8f
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 19-27321621/0710
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 60556552
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) ÚÚR není plátcem DPH.
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Výkazy minulých let jsou předkládány ke zveřejnění na serveru Ministerstva financí ČR, v části ARIS
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace telefonicky podaná žádost (+420 542 423 111)
písemně podaná žádost (Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno)
elektronicky podaná žádost (sekretariat@uur.cz)
Žádost o poskytnutí informací (formulář)
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí písemně (Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno)
elektronicky (sekretariat@uur.cz)
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat ÚÚR odvolání, o němž rozhodne OÚP MMR ve lhůtě do 15 dnů od obdržení odvolání; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.
Odvolání se podává písemně na adrese
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
nebo prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronicky nebo pokud bude do 3 dnů doplněn písemně tak bez elektronického podpisu (viz § 19 odst. 1 správního řádu) zaslaného na adresu sekretariat@uur.cz.
12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (formulář)
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) X
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí Zřizovací listina Ústavu územního rozvoje
s účinností ke dni 1. dubna 2016
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Výroční zprávy od roku 1999
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. X

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 1. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019