Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2000

  • Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu.
  • Evropské perspektivy územního rozvoje.
  • Česko-rakousko-slovenská příručka územně plánovací terminologie.
  • Občan a územní plánování.
  • Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování.
  • Principy udržitelného rozvoje.
  • Anglicko-český a česko-anglický slovník klíčových slov zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu.
Z anglického originálu „Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent“.
Vydal - Odbor územního plánování a Odbor regionálních pracovišť Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje Brno, září 2000.

ŘÍDÍCÍ PRINCIPY TRVALE UDRŽITELNÉHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE EVROPSKÉHO KONTINENTU

Evropská konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT). Zpracováno skupinou řídících pracovníků. Hannover, 7. a 8. září 2000.

Rozsah 47 stran.
Neprodejné.

Adobe Acrobat PDF document Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu. (CEMAT-ridici-principy.pdf, 21 092 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Evropské perspektivy územního rozvoje.
Vydala Evropská unie.
Zpracoval - Výbor pro územní rozvoj, Lucemburk, Úřad pro oficiální publikace Evropských společenství, 1999.
Český překlad z anglického originálu „European Spatial Development Perspective“ byl zpracován na zakázku Odboru územního plánování MMR, Praha březen 2000.

EVROPSKÉ PERSPEKTIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Společně zformulovaný názor EU na politiku územního rozvoje členských zemí i ve vztahu k dalším zemím, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj území, který je chápán jako otázka ekonomické i sociální soudržnosti, zachování přírodního a kulturního dědictví a vyvážené schopnosti soutěže ve společném evropském prostoru.

OBSAH

Rozsah 79 stran.
Neprodejné.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Česko-rakousko-slovenská příručka územně plánovací terminologie
Zdeněk Přikryl a kolektiv (za Českou republiku)

Česko-rakousko-slovenská příručka územně plánovací terminologie

Úspěšná evropská integrace není možná bez prostorového uspořádání a prostorového plánování. Procesy evropské integrace i spolupráce evropských států a jejich pohraničních regionů, která se v rámci těchto procesů rozvíjí, vyžadují vzájemné pochopení, pokud jde o politické, právní, společensko-kulturní a hospodářské poměry každého z partnerů. To platí rovněž především pro prostorové a regionální plánování, jež je v jednotlivých státech utvářeno rozdílně, pokud jde o právní předpisy, organizaci a terminologii.
I realizace a další rozvoj Evropské koncepce prostorového rozvoje (EUREK) bude značně ovlivněn mj. obeznámeností s poměry v každém evropském státě. Rozšířením Evropské unie (EU) v dohledné době nabývá nadto tato vzájemná informovanost na důležitosti.
Proto se Rakouská společnost pro prostorové plánování, Ústav urbanismu a prostorového plánování na Technické universitě ve Vídni, Slovenská technická universita v Bratislavě a Ústav územního rozvoje v Brně dohodly na vypracování rakousko-česko-slovenského slovníku, který je dalším svazkem v sérii příruček „Pojmy z oboru plánování v Evropě“.
Příručku tvoří čtyři části. V prvních třech částech je uveden přehled o státní a správní struktuře a o systému plánování v každé zemi. Čtvrtou část tvoří v abecedním pořadí vysvětlení každého pojmu z oboru plánování. Práce se soustředila na ty okruhy pojmů, pro něž je charakteristická zvláštní naléhavost problému (např. oblast politiky životního prostředí) nebo specifická důležitost pro přeshraniční potřeby plánování ( např. regionální politika, plánování dopravy). Publikace je dále doplněna vybranými příklady programů a plánů z různých plánovacích úrovní všech tří států.

Rozsah 516 stran.
Cena 300,- Kč.


Občan a ÚP
Alena Navrátilová a kolektiv

Občan a územní plánování

Informační materiál, který přináší základní informace o územním plánování a jeho nástrojích, o postavení a právech občana v procesu pořizování územních plánů obcí, regulačních plánů a urbanistických studií.
Leták je určen nejširší veřejnosti.

Cena 10,- Kč.


Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování
Evropská komise

Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování

Překlad a úprava textu "The EU compendium of spatial planning systems and policies" vydaného Luxembourg Office for Publications of the European Communities.

Srovnávací přehled systémů a zásad územního plánování států EU shrnuje a porovnává závěry a zjištění ze zpráv 15 členských států. Srovnání je prováděno mezi jednotlivými členskými státy tak, aby byly ukázány podobné i odlišné rysy v přístupu k dané problematice v rámci EU.
Přehled ukazuje stav systémů k 1. lednu 1994. Je-li to nezbytné, jsou též popisovány nejnovější změny a trendy.
Komise vyjádřila svůj záměr v budoucnu toto Kompendium aktualizovat.
Publikace je bohatě doplněna tabulkami a ilustracemi.

Rozsah 191 stran.
Cena 100,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování (Kompendium.pdf, 4 374 kB).

Pro prohlížení této publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Principy udržitelného rozvoje
Josef Markvart

Principy udržitelného rozvoje

Termín "trvale udržitelný rozvoj" (anglicky "sustainable development", německy "Nachhaltige Entwicklung", francouzsky "dévelopment durable") se v češtině objevuje zhruba od osmdesátých let. V roce 1992 se dostal i do české právnické terminologie a jeho definice je obsažena v zákoně o životním prostředí č. 17/1992 Sb. I když trojslovné vyjádření "trvale udržitelný rozvoj" lze do určité míry chápat jako pleonasmus, je již dostatečně vžité a obecně přijímané. V poslední době se v překladech i originálních textech objevuje dvouslovné spojení "udržitelný rozvoj", který vyjadřuje totéž. Předkládaný informační materiál se zabývá vývojem principu udržitelného rozvoje = "trvale udržitelného rozvoje", principem trvalé udržitelnosti v zákonech ČR, uplatněním principu trvale udržitelného rozvoje v územním plánování. V neposlední řadě uvádí literaturu, vztahující se k problematice, která je dosažitelná ve fondech knihovny Ústavu územního rozvoje.

Rozsah 20 stran.


A-Č a Č-A slovník klíčových slov

Anglicko-český a česko-anglický slovník klíčových slov zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů

Slovník byl vydán v souvislosti s anglickým překladem zákona č. 50/1976 Sb. Ústav územního rozvoje provedl výběr klíčových slov, jejichž překlad byl předán nezávisle třem překladatelům. Na definitivní výběr anglických termínů byl ustaven poradní sbor. Ve slovníku jsou obsažena klíčová slova ze zákona č. 50/1976 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a klíčová slova z vyhlášek č. 131, 132 a 137. V anglicko–české i česko–anglické části jsou uvedeny odkazy na příslušný paragraf zákona a vyhlášek, ve kterém se klíčové slovo vyskytuje.

Rozsah 22 stran.
Cena 45,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021