Česky English Deutsch Francais

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Internetová příručka – aktualizováno 18. 12. 2020


AUTORSKÝ KOLEKTIV

Ústav územního rozvoje:
Ing. Zdeňka Kučerová, garant úkolu

Ing. arch. Zuzana Pokorná (2017–2018), Ing. arch. Naděžda Rozmanová (2011–2016, 2018), Ing. Alena Navrátilová (2006–2011)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování:
Ing. Roman Vodný, Ph.D., garant úkolu

O PUBLIKACI

Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.

Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.

Příručka je předkládána uživatelům ve dvou verzích:

 • průběžně aktualizovaná verze
 • verze pro vyhledávání a tisk – aktualizovaný soubor formátu PDF

AKTUÁLNĚ

Od roku 2018 probíhá aktualizace vybraných kapitol.

 • NOVÉ
  Kapitola C.4 Občanské vybavení – aktualizace ve spolupráci s AUÚP, kapitola je recenzovaná, zveřejněno 18. 12. 2020

Poznámka:
Obsahem PaP jsou odborné stati na vybraná témata související s územním plánováním. Vzhledem k tomu, že se nejedná o věděcké práce, podklady nejsou citovány, nýbrž volně zpracovány. Webové odkazy na použité zdroje mají informativní charakter, ÚÚR neodpovídá za jejich funkčnost a obsah. Přesto se snažíme odkazy jednorázově aktualizovat, případně doplňovat o nové. Neplatné koncepce a další zdroje informací s jejich odkazy jsou ponechány, neboť byly podkladem a souvisejícím zdrojem pro příslušnou kapitolu.

Přiložené dokumenty

Principy a pravidla územního plánování – leták

Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování – informační leták
(637 kB)


Principy a pravidla územního plánování – prezentace

Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování – prezentace
(1 279 kB)


Principy a pravidla územního plánování – titul

Adobe Acrobat PDF 2017 - Principy a pravidla územního plánování
Verze pro vyhledávání a tisk
Stav publikace k 21. 2. 2017


Průběžně aktualizovaná verze

Níže uvedená internetová prezentace Principy a pravidla územního plánování nabízí průběžně aktualizované kapitoly.

ÚVOD

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování - úvod (pap-uvod-20160902.pdf, 292 kB)


TEMATICKÉ OKRUHY


Kapitola A. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Adobe Acrobat PDF A.1 Pojetí udržitelného rozvoje (A1-20101115.pdf, 267 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)

 • A.1.1 Vymezení pojmu udržitelný rozvoj
 • A.1.2 Pilíře udržitelného rozvoje
 • A.1.3 Principy udržitelného rozvoje území
 • A.1.4 Sledování a hodnocení udržitelnosti rozvoje

Adobe Acrobat PDF A.2 Základní dokumenty vymezující udržitelný rozvoj (A2-2013.pdf, 354 kB, aktualizováno 3. 12. 2013)

 • A.2.1 Dokumenty světového společenství pro udržitelný rozvoj
 • A.2.2 Dokumenty pro udržitelný rozvoj Evropy
 • A.2.3 Dokumenty pro udržitelný rozvoj regionů, měst a venkova

Adobe Acrobat PDF A.3 Národní dokumenty pro udržitelný rozvoj v České republice (A3-20101115.pdf, 238 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)

 • A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
 • A.3.2 Prosazování udržitelného rozvoje v územním plánování

Adobe Acrobat PDF Kapitola A. Použité zdroje (A-zdroje-20101115.pdf, 214 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)

Zpět na seznam okruhů


Kapitola B. KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF B.1 Pojetí územního rozvoje (B1-20101021.pdf, 374 kB, aktualizováno 21. 10. 2010)

Adobe Acrobat PDF B.2 Charakteristika, stav, hodnoty a problémy územního rozvoje ČR (B2-20160318.pdf, 3 368 kB, aktualizováno 18. 3. 2016)

 • B.2.1 Území a osídlení
 • B.2.2 Sídla
 • B.2.3 Krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA

Adobe Acrobat PDF B.3 Trendy a koncepce územního rozvoje (B3-20150113.pdf, 10 609 kB, aktualizováno 13. 1. 2015)

 • B.3.1 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni ČR
 • B.3.2 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni krajů
 • B.3.3 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni obcí
  • B.3.3.1 Koncepce a trendy územního rozvoje měst
  • B.3.3.1.1 Města
  • B.3.3.1.2 Města - krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA
  • B.3.3.2 Koncepce a trendy územního rozvoje venkovských obcí
  • B.3.3.2.1 Venkovská sídla
  • B.3.3.2.2 Venkovská sídla - krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA

Zpět na seznam okruhů


Kapitola C. FUNKČNÍ SLOŽKY

Adobe Acrobat PDF Kapitola C. Úvod (C0-2012.pdf, 258 kB, aktualizováno 17. 12. 2012)

Adobe Acrobat PDF C.1 Výroba, těžba a skladování (C1-20160809.pdf, 2 401 kB, aktualizováno 9. 8. 2016) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Adobe Acrobat PDF C.2 Zemědělské a lesní hospodářství (C2-2013.pdf, 1 239 kB, aktualizováno 25. 6. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.3 Bydlení (C3-2013.pdf, 15 588 kB, aktualizováno 20. 8. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.4 Občanské vybavení (C4-2020-12-18.pdf, 9 874 kB, zveřejněno 18. 12. 2020) RECENZOVANÁ KAPITOLA NOVÉ

Adobe Acrobat PDF C.5 Zeleň (C5-2013.pdf, 2 152 kB, aktualizováno 4. 1. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.6 Rekreace (C6-2011.pdf, 996 kB, aktualizováno 20. 6. 2011)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.7 Dopravní infrastruktura (C7-2012.pdf, 3 342 kB, aktualizováno 30. 10. 2012)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.8 Technická infrastruktura (C8-2011.pdf, 4 458 kB, aktualizováno 20. 6. 2011)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.9 Vodní hospodářství (C9-2012.pdf, 1 027 kB, aktualizováno 8. 8. 2012) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.10 Veřejná prostranství (C10-2019-09-12.pdf, 14 588 kB, aktualizováno 12. 9. 2019) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Zpět na seznam okruhů


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

UPOZORNĚNÍ

Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018.


Adobe Acrobat PDF D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy
(D1-2019-02-15.pdf, 731 kB, aktualizováno 15. 2. 2019)
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

 • D.1.1 Orgány územního plánování
 • D.1.2 Stavební úřady
 • D.1.3 Dotčené orgány

Adobe Acrobat PDF D.2 Nástroje územního plánování (D2-2019-05-20.pdf, 1 196 kB, aktualizováno 20. 5. 2019)
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

 • D.2.1 Územně plánovací podklady
 • D.2.2 Politika územního rozvoje
 • D.2.3 Územně plánovací dokumentace
  • D.2.3.1 Zásady územního rozvoje
  • D.2.3.2 Územní plán
  • D.2.3.3 Regulační plán
 • D.2.4 Územní rozhodování
  • D.2.4.1 Územně plánovací informace, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
  • D.2.4.2 Územní opatření

Adobe Acrobat PDF D.3 Vazby nástrojů územního plánování (D3-2019-05-20.pdf, 777 kB, aktualizováno 20. 5. 2019)
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

 • D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování (bude doplněno)
 • D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF D.4 Informace v územním plánování (D4-2019-05-21.pdf, 481 kB, aktualizováno 21. 5. 2019)
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

 • D.4.1 Poskytování informací
 • D.4.2 Informační technologie

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování (D5-2019-05-22.pdf, 670 kB, aktualizováno 22. 5. 2019)
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018

 • D.5.1 Pojetí účasti veřejnosti
 • D.5.2 Legislativní východiska účasti veřejnosti
 • D.5.3 Minimální standardy a zásady účasti veřejnosti dané stavebním zákonem
 • D.5.4 Možnosti zapojení veřejnosti

D.6 Související metodické pokyny a publikace – naleznete:

Zpět na seznam okruhů


Kapitola E. POJMY

V rámci kapitoly jsou shrnuty vybrané pojmy obsažené v internetové publikaci Principy a pravidla územního plánování. Každé téma zahrnuje abecední seznam pojmů.

Další pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.

Adobe Acrobat PDF E. Pojmy (PaP-Pojmy-kapitola-E-2019-02-11.pdf)

Zpět na seznam okruhů


Verze pro vyhledávání a tisk

Kompletní znění internetové publikace Principy a pravidla územního plánování je také zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 se předpokládá aktualizace více kapitol, celkový soubor bude zveřejněn po jejich dokončení.

Archivní verze dokumentu

Adobe Acrobat PDF 2016 - Principy a pravidla územního plánování

Adobe Acrobat PDF 2015 - Principy a pravidla územního plánování

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 12. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021