Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):509
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
* identifikační číslo osoby:26483734
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
číslo autorizace : 1942

 

( ) územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 14.6.2017 Uzavření smlouvy o dílo (zveřejnění v registru smluv) 
Možnost využití schválení 2.7.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 50000 
Záznam proveden dne:23.7.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.