Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):625
Pořizovatel:KÚ Královéhradeckého kraje 
Schvalující orgán: 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, Praha
* identifikační číslo osoby:47116901
* projektant:jméno a příjmení :
číslo autorizace :

 

( ) územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 8.7.2019  
Možnost využití schválení 3.5.2021  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu a koridorů:1 : 10000 
Záznam proveden dne:3.5.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.