Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Vilantice
Řešené území:k.ú. Vilantice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):28263492
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:>44385803
• projektant 2):Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.8.2002 srpen 2002 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 1.1.2004 2004 
Návrh ÚPD odevzdání 1.1.2005 2005 
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 21.11.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)7.3.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.7.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:27.11.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.