Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Slatinky
Řešené území:k.ú. Slatinky

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):28242930
Pořizovatel:Okresní úřad Prostějov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:45192031
• projektant,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.1.1996 bude odevzdán 02/1996 
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.1.1997   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)1.11.1997   
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:9.7.1998 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá, tel. 0508-316111/405 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.