Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Doloplazy
Řešené území:k.ú. Doloplazy, Poličky

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):46883380
Pořizovatel:Okresní úřad Prostějov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
• projektantIng. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO,742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 3.5.1996  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání 8.1.1997 urbanistická studie 
ukončení projednání 23.7.1997  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 9.9.1997  
Návrh ÚPD odevzdání 23.1.1998  
zahájení projednání 16.3.1998  
ukončení projednání 18.6.1999  
stanovisko nadřízeného orgánu 20.7.1999  
schválení návrhu 3)26.8.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.10.1999  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:8.2.2000 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá,(0508) 316111 - kl.405 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.