Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Krásný Dvůr
Řešené území:k.ú. Krásný Dvůr

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):70993217
Pořizovatel:Okresní úřad Louny 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Lidmila Švarcová, Dobrovského 480/8, Liberec
• identifikační číslo:44602511
• projektantIng. arch. ŠVARCOVÁ LIDMILA, LIBEREC 2,1339

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)9.6.1993 řešeno celé správní území OÚ 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2005 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:9.7.2001 
Zaznamenal(a):Švingrova,(0395) 623 111 - kl.386 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.