Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Regulační plán rekreační oblasti Šakvice
Řešené území:k.ú. Šakvice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):77965944
Pořizovatel:Okresní úřad Břeclav 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno
• identifikační číslo:63496992
• projektantIng. arch. HUČÍK MILAN, BRNO,2483

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)24.9.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.10.1999  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:23.4.2014 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.