Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Stínava
Řešené území:k.ú. Stínava

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):82429887
Pořizovatel:Okresní úřad Prostějov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ateliér 91, spol. s r.o., Bartošova 16/, Zlín
• identifikační číslo:46993134
• projektant,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.12.1994 součást US Ptení 
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.6.1995 součást US Ptení 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.12.1995 dokončen jako samostatný ÚPN 
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)1.11.1996 dokončen jako samostatný ÚPN 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:25.6.1998 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá, tel. 0508-316111/405 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.