Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Vysoké Veselí
Řešené území:k.ú. Veselská Lhota, Vysoké Veselí

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):93176182
Pořizovatel:Okresní úřad Jičín 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
• projektantIng. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ,750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.6.1994  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.1.1995  
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)1.8.1995 schváleno 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:1995 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:2.7.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.