Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Brozany - Doksany (Rochov)
Řešené území:k.ú. Rochov

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):95815937
Pořizovatel:Okresní úřad Litoměřice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13472763
• projektantIng. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM,1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 1.4.1982   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.11.1983 Obec je řešena v rámci ÚPN SÚ Brozany-Doksany. 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 25.9.1996  
zahájení projednání 7.10.1996  
ukončení projednání 20.5.1997  
stanovisko nadřízeného orgánu 10.6.1997  
schválení návrhu 3)8.12.1997  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 25.12.1997  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:5.1.2001 
Zaznamenal(a):Klenorová Zdeňka,(0416) 721207 - kl.207 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.