Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Horní Maršov - Změna č. 1 ÚPN SÚ Horní Maršov
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):51073067
Pořizovatel: 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Martin Feistner - ARCHITEKT (Atelier dům a město), Na okraji 319/65, Praha 6
• identifikační číslo:10181865
• projektant:Ing. arch. FEISTNER MARTIN, PRAHA 6,775

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 25.7.2000  
ukončení projednání 28.8.2000  
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 2.11.2000  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu: 
Návrhové období: 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne: 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.