Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice - Změna č. 2
Řešené území:k.ú. Velké Němčice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):22426402
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
• projektant 2):Ing. arch. MACKERLE PAVEL, BRNO,243

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 4.11.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.3.2005  
Zadání ÚPD zahájení projednání 21.3.2005  
schválení 21.7.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 21.11.2005  
zahájení projednání 29.11.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 15.3.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)29.3.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 13.4.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:23.4.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.