Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Slatinky - Změna č. 1 ÚPN SÚ Slatinky
Řešené území:k.ú. Slatinky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):28242930
Pořizovatel:Obecní úřad Slatinky 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 14.6.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.9.2004  
schválení 17.1.2005 us.č. 1/2005 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.5.2005  
zahájení projednání 20.6.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 2.1.2006 KUOK/35790/05/OSR/566 
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:19.6.2006 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.