Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Slavoňov - Změna č. 3 ÚPN SÚ Slavoňov
Řešené území:k.ú. Blažkov u Slavoňova, Slavoňov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):33633059
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
• projektant 2):Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací  1/2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání  1/2004 
Zadání ÚPD zahájení projednání 15.1.2004  
schválení 16.6.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  9/2004 
zahájení projednání 21.9.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.12.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)23.3.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:28.11.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Josef Mathes 
Telefon:491419680 
Email:mathes@novemestonm.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.