Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Vodňany - aktualizace - Změna č. 2 ÚPN SÚ Vodňany
Řešené území:k.ú. Vodňany

 

Číslo (kód) ÚPD 1):44222867
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
• projektant 2):Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 22.2.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 28.11.2001  
schválení 28.2.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  § 31, odst 2 SZ - sloučeno s návrhem 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 30.9.2002  
zahájení projednání 24.10.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 10.3.2003  
schválení návrhu ÚPD 4)28.4.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:24.2.2010 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.