Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Sedlec - Změna č. 2
Řešené území:k.ú. Sedlec u Líbeznic

 

Číslo (kód) ÚPD 1):44785864
Pořizovatel:Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
• projektant 2):Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9,3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 25.1.2006 usnesení č. 01/1 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení 27.9.2006 usnesení č. 10/1 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)20.12.2006 usnesení č. 05/1 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 4.1.2007 OZV č. 4/2006 

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:20.5.2015 
Zaznamenal(a):Iva Johánková 
Telefon:257280940 
Email:johankova@kr-s.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.