Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Hořice - Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice - Změna č. 02 ÚPN SÚ Hořice - Březovice, Doubrava, Chvalina a Libonice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):49771484
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektant 2):Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.5.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 5.9.2001  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 15.3.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 19.4.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)29.4.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:13.5.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.