Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Kašperské Hory - Změna č. 1 ÚPN SÚ Kašperské Hory
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):59298496
Pořizovatel:Městský úřad Kašperské Hory 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Tauš (Urbioprojekt), Bělohorská 454/3, Plzeň
• identifikační číslo:10359320
• projektant 2):Ing. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ,1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 5.5.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 24.6.2003  
schválení návrhu ÚPD 4)25.6.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.7.2003  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:27.11.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.