Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov - 2. změna ÚPN SÚ Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov
Řešené území:k.ú. Brozany nad Ohří

 

Číslo (kód) ÚPD 1):65025764
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13472763
• projektant 2):Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM,1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 20.2.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 4.4.2002  
schválení 4.9.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 30.10.2002  
zahájení projednání 28.2.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 3.4.2003  
schválení návrhu ÚPD 4)4.6.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.7.2003  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:19.1.2006 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Volejníková 
Telefon:475657513 
Email:volejnikova.j@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.