Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov - 1. změna ÚPN SÚ Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov
Řešené území:k.ú. Rochov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):65025764
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13472763
• projektant 2):Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM,1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.8.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 27.8.2004  
schválení 3.2.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  koncept a návrh spojen do jedné fáze 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.2.2005  
zahájení projednání 13.6.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)3.11.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 19.11.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):ano 
Záznam proveden dne:14.10.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.