Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Vrchoslavice - Změna č. 1 ÚPN SÚ Vrchoslavice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):74007544
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 24.3.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.6.2005  
schválení 7.9.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  spojené projednávání konceptu a návrhu 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 26.4.2006  
zahájení projednání 2.5.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.9.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)20.9.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 5.10.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:2.7.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.