Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Lískovice - Změna č. 1 ÚPO Lískovice
Řešené území:k.ú. Lískovice u Ostroměře, Tereziny Dary

 

Číslo (kód) ÚPD 1):83785431
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Marie Horváthová, Volyňská 889/14, Praha 10
• identifikační číslo:18669107
• projektant 2):Ing. arch. HORVÁTHOVÁ MARIE, PRAHA 10,3266

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 12.10.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení 29.9.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.12.2006 č. j. 26151/UP/2006/Sl 
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.2.2007  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:18.9.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.