Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Žernov - Změna č. 1 ÚPO Žernov
Řešené území:k.ú. Žernov u České Skalice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):89553468
Pořizovatel:Úřad městyse Žernov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
• projektant 2):Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ,750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 9.4.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 20.4.2004  
schválení 13.12.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 18.1.2005  
zahájení projednání 14.2.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.5.2005 č.j. 10995/RR/2005/Sm 
schválení návrhu ÚPD 4)27.6.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.7.2005  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:20.1.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.