Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Žebrák - Změna č. 3
Řešené území:k.ú. Sedlec u Žebráku, Žebrák

 

Číslo (kód) ÚPD 1):94480237
Pořizovatel:Městský úřad Žebrák 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:PRISVICH, s.r.o., Na Náměstí 63, Davle
• identifikační číslo:27101053
• projektant 2):Ing. arch. Akad. arch. FOGLAR PETR, PRAHA 4,2667

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 14.12.2005 (schválení pořízení změny) 12.1.2006 uz. smlouvy 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání  samostatně nezpracovány 
Zadání ÚPD zahájení projednání 15.2.2006  
schválení 1.6.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  byl sloučen s návrhem 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 17.7.2006  
zahájení projednání 19.7.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 10.10.2006 č.j. 138415/2006/KUSK 
schválení návrhu ÚPD 4)12.10.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.11.2006  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:6.2.2013 
Zaznamenal(a):Iva Johánková 
Telefon:257280940 
Email:johankova@kr-s.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.