Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Nové Město nad Metují - Změna č. 7 ÚPN SÚ Nové Město nad Metují
Řešené území:k.ú. Krčín, Nové Město nad Metují

 

Číslo (kód):10278314
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.9.2009  Usnesení ZM č. 58-6330/09 
Zadání zahájení projednání 10.2.2010  
schválení 16) 6.5.2010  Usnesení ZM č. 64-6426/10 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 16.11.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.3.2011  
vydání 20) 16.6.2011  Usnesení ZM č. 74-6671/11 
nabytí účinnosti 14.7.2011 OOP č. j. 3/2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.novemestonm.cz 
Záznam proveden dne:21.7.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.