Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Vitiněves - Změna č. 1 ÚPO Vitiněves - ukončeno pořizování
Řešené území:k.ú. Vitiněves

 

Číslo (kód):19118899
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:C.H.S. Praha, spol. s r.o., U Smaltovny 245/16, Praha 7
• identifikační číslo:44850964
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SIXTA JAROSLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:876

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.7.2010   
Zadání zahájení projednání 11.3.2011  
schválení 16) 18.5.2011  Usnesení 25/2011 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni   Ukončeno pořizování Usn. ZO ze dne 23.10.2013 

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:31.10.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.