Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Náchod - Změna č. 05 ÚPN SÚ Náchod
Řešené území:k.ú. Babí u Náchoda, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Náchod

 

Číslo (kód):26251113
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DANDA JIŘÍ, PRAHA 2
• číslo autorizace:1490

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 15.6.2009  Usnesení č. II b) 
Zadání zahájení projednání 26.8.2010  
schválení 16) 28.2.2011  Usnesení č. II j) 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 31.8.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 14.2.2012 č. j. 2385/UP/2012/Sm 
vydání 20) 25.6.2012  OOP č. 1/2012 
nabytí účinnosti 19.7.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.8.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.