Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru města Chabařovice - ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 6
Řešené území:k.ú. Chabařovice, Roudníky

 

Číslo (kód):39162437
Pořizovatel:Městský úřad Chabařovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER CHARVÁT, s r.o., Kroftova 1, Praha 5
• identifikační číslo:64574547
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CHARVÁT VLADIMÍR, PRAHA 5
• číslo autorizace:2016

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 8.2.2010  usnesení č. 129/2010 
Zadání zahájení projednání 1.3.2010  
schválení 16) 19.4.2010  usnesení č. 137/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.11.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 19.8.2011 č.j. 146/UPS/2010 
vydání 20) 23.9.2011  OOP 
nabytí účinnosti 8.10.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.chabarovice.cz/index.php/uzemni-plan 
Záznam proveden dne:17.2.2012 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.